Organisatie rechterlijke macht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisatie rechterlijke macht Aan alle rechterlijke organen zijn griffiers verbonden. Elke strafkamer van de rechtbanken en de gerechtshoven kent een Openbaar Ministerie (OM). Griffiers zijn hoofden van de ambtelijke organisatie bij de gerechtelijke organen. Het OM wordt bij de Hoge Raad en de gerechtshoven gevormd door de procureurs-generaal, bij de flexplek huren eindhoven rechtbanken door de officieren van justitie. Deze functionarissen zijn, met uitzondering van de procureur-generaal van de Hoge Raad, niet onafhankelijk. Zij zijn ambtenaren, ondergeschikt aan de minister van Justitie. De leden van het OM zijn met de vervolging van strafbare feiten belast: zij eisen voor de strafrechter bestraffing van de overtreder. Het OM is bevoegd om van strafvervolging af te zien, te seponeren. Het opsporen van de strafbare feiten geschiedt door algemene en bijzondere opsporingsambtenaren.
Traditioneel worden als belangrijkste flexplek huren den haag functies van de overheid onderscheiden: wetgeving, bestuur en rechtspraak. Oorspronkelijk waren deze drie functies toebedeeld aan verschillende overheidsorganen. Wetgeving was opgedragen aan de Staten-Generaal; bestuur, dat werd beschouwd als uitvoering van wetten, was opgedragen aan de Koning; rechtspraak was opgedragen aan de rechterlijke macht. Deze driedeling van de overheidsmacht in wetgeving, uitvoering en rechtspraak is momenteel in de functies van de verschillende overheidsorganen nog wel te bespeuren, maar we zullen zien dat er zeker geen sprake van is dat de functies wetgeving en bestuur ieder aan genoemde organen afzonderlijk zijn toegekend. Slechts de rechtspraak is uitsluitend aan de rechterlijke macht voorbehouden.
2.3.1 Wetgeving Wetgeving is een belangrijk instrument van de overheid om haar taak te kunnen vervullen. Wetgeving is geen doel op zichzelf, maar een middel om ontwikkelingen in de maatschappij te volgen of te sturen. Wetgeving kan worden omschreven flexplek huren maastricht als het maken van regels, die voor herhaalde toepassing vatbaar zijn en waarvan de naleving kan worden afgedwongen. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de regel ‘het is verboden om door rood licht te rijden’ in elke situatie opnieuw toepasbaar is en kan worden afgedwongen, in dit geval met een geldboete.
Art. 81 Gw bepaalt dat de wetgevende macht gezamenlijk door de regering en Staten-Generaal wordt uitgeoefend. In plaats van ‘regering’ worden ook de flexplek huren breda termen ‘Koning’ of ‘Kroon’ gebruikt. Uit deze Grondwetsbepaling blijkt al direct dat de wetgevende macht niet het uitsluitend recht is van de StatenGeneraal alleen. Zonder de regering kunnen de Staten-Generaal geen wet tot stand brengen. Evenmin is de regering in staat om zonder de Staten-Generaal een wet te maken.

Een overeenkomst

Gewoonte In verschillende wetsartikelen wordt verwezen naar de gewoonte.
• Voorbeeld In het BW (art. 6:248 lid 1) staat dat een overeenkomst niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid flexplek huren eindhoven voortvloeien. De wet zelf noemt dus de gewoonte als element waar onderzoek naar moet worden gedaan om te bepalen wat de rechtsgevolgen van een overeenkomst zijn. Daarmee is het een rechtsbron geworden. Vooral in de rechtsgebieden waar het recht van belang is voor een bepaalde beroepsgroep, zoals de handel, speelt de gewoonte een belangrijke rol. De handel in vee op markten bijvoorbeeld kent vele gebruiken die alleen daar van betekenis zijn. Gewoonte kan ook een directe rechtsbron zijn, zonder dat de wet ernaar verwijst. Zo speelt in flexplek huren den haag het staatsrecht en met name in de verhouding tussen regering en parlement, de gewoonte een belangrijke rol. • Voorbeeld De regel ‘een regering die niet het vertrouwen bezit van een meerderheid in het parlement, moet aftreden’ is een regel die uitsluitend gebaseerd is op het gewoonterecht en die overigens nergens schriftelijk is vastgelegd. Zoals in subparagraaf 1.2.2 al is opgemerkt, regelt het publiekrecht de verhouding tussen de overheidsorganen onderling en die tussen de overheid en de burger. Hoe groter de rol van de overheid in de maatschappij, hoe belangrijker dus de rol van het publiekrecht. Ruim een eeuw geleden was er in Nederland flexplek huren maastricht nog sprake van een ‘nachtwakersstaat’: de overheid had als hoofdtaak de zorg voor de veiligheid, dat wil zeggen: defensie, de openbare orde, rust en veiligheid en de opsporing van strafbare feiten. Zoals in veel westerse landen heeft de nachtwakersstaat zich gaandeweg ontwikkeld tot wat we nu kennen als de ‘verzorgingsstaat’. De overheid zorgt niet alleen meer voor de veiligheid, maar trekt zich ook de zorg aan voor het welzijn van de burgers. Dit leidt tot een zeer groot aantal door de overheid uitgevaardigde maatregelen in de vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële verordeningen op velerlei terreinen. Dit heeft een dermate flexplek huren breda groot woud van regelgeving veroorzaakt dat niemand in staat is al deze wetten te kennen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is gaandeweg het gevoel ontstaan dat de ‘regeldichtheid’ kleiner moest worden gemaakt, wat geleid heeft tot het plan om te dereguleren. Dit wil zeggen dat de regels vereenvoudigd moeten worden, dat het aantal regels moet verminderen en dat er meer aan de burger zelf overgelaten moet worden.

Probabilistische verzekering

De afkeer van probabilistische verzekering is om drie redenen van belang. Ten eerste ondermijnt hij de klassieke verklaring van verzekering in termen van een concave utiliteitsfunctie. Volgens de theorie van verwachte utiliteit zou probabilistische verzekering zeker flexplek huren eindhoven de voorkeur krijgen boven normale verzekering wanneer deze laatste maar net aanvaardbaar is (zie Kahneman en Tversky, 1979). Ten tweede is probabilistische verzekering representatief voor veel vormen van beschermend handelen, zoals een medische controle, nieuwe banden of de installatie van een inbraakalarm. Zulke handelingen verminderen de waarschijnlijkheid van een dreiging zonder deze volledig uit de weg te ruimen. Ten derde kan de aanvaardbaarheid van verzekering gemanipuleerd worden door de inkadering van eventualiteiten. Een verzekeringspolis die wel dekkend is voor brand maar niet voor overstroming kan zowel worden beoordeeld als een volledige bescherming tegen een specifiek risico (in dit geval brand) of als een reductie flexplek huren den haag van de algehele waarschijnlijkheid van bezitsverlies. Figuur 2 doet vermoeden dat mensen de verminderde waarschijnlijkheid van een dreiging sterk onderwaarderen in vergelijking met het volledige wegnemen van deze dreiging. Daarom lijkt een verzekering aantrekkelijker als hij wordt ingekaderd als een eliminatie van risico dan wanneer hij wordt beschreven als een reductie van risico. Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1982) hebben aangetoond dat een hypothetisch vaccin dat de waarschijnlijkheid van het opdoen van een ziekte terugbrengt van 20 tot ro procent, minder aantrekkelijk is wanneer het wordt beschreven als effectief in de helft van de gevallen dan wanneer het wordt voorgesteld als volledig effectief tegen een van twee elkaar wederzijds uitsluitende en even waarschijnlijke virusstammen die gelijke symptomen teweegbrengen.
Formuleringseffecten In het voorgaande hebben we inkadering besproken als een middel om schendingen van invariantie aan te tonen. Nu richten we de aandacht op processen die de inkadering van uitkomsten en gebeurtenissen beheersen. Het voorbeeld uit de volksgezondheid illustreert een formuleringseffect waarbij een verandering in de formulering van ‘geredde levens’ in flexplek huren maastricht ‘verloren levens’ een duidelijke verschuiving van voorkeur teweegbracht van afkeer van risico naar het opzoeken van risico. Klaarblijkelijk accepteerden de proefpersonen de beschrijving van de uitkomsten als in de vraag gegeven en beoordeelden ze de uitkomsten dienovereenkomstig als winsten of verliezen. Een ander formuleringseffect is gerapporteerd door McNeil, Pauker, Sox en Tversky (1982). Zij hebben vastgesteld dat voorkeuren van artsen en patiënten voor hypothetische behandelingen van longkanker duidelijk uiteenliepen wanneer de waarschijnlijke uitkomsten beschreven werden in termen van overlijden of overleven. In tegenstelling tot bestraling houdt chirurgie een risico van overlijden tijdens de behandeling in. Dientengevolge was de optie flexplek huren breda van chirurgie minder aantrekkelijk wanneer de cijfermatige uitkomsten van de behandeling beschreven werden in termen van mortaliteit dan in termen van overleven.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid Er zijn situaties waarin mensen de frequentie van een klasse of de kans op een uitkomst schatten aan de hand van het gemak waarmee instanties of voorvallen uit het geheugen kunnen worden opgediept. Zo kan men de kans op een hartaanval flexplek huren eindhoven onder mannen van middelbare leeftijd schatten door te denken aan mensen in de eigen familie of kennissenkring die een hartaanval hebben gehad. De kans dat een bepaalde onderneming ten onder gaat, kan men schatten door te denken aan mogelijke, aan de markt gerelateerde obstakels. We noemen dit ook flexplek huren den haag wel de beschikbaarheidsheuristiek. Beschikbaarheid is een handige aanwijzing voor het beoordelen van frequentie of kans, aangezien instanties van omvangrijke klassen doorgaans sneller worden herinnerd dan instanties van minder omvangrijke klassen. Het vertrouwen op beschikbaarheid leidt dan ook tot enkele voorspelbare biases, die hieronder zijn beschreven. Biases door bekendheid. Als de omvang van een klasse flexplek huren maastricht wordt ingeschat aan de hand van de beschikbaarheid van de instanties, zal een klasse waarvan de instanties gemakkelijk uit het geheugen kunnen worden opgediept groter worden ingeschat dan een klasse van gelijke omvang waarvan de instanties minder gemakkelijk worden herinnerd. In een eenvoudige demonstratie van het effect kregen proefpersonen de namen van bekende mannen en vrouwen te horen, waarna ze moesten aangeven of de lijst meer mannen of vrouwen bevatte. Verschillende lijsten werden voorgelezen aan verschillende groepen flexplek huren breda proefpersonen. In sommige lijsten waren de mannen relatief iets bekender dan de vrouwen en in andere waren de vrouwen relatief iets bekender. De proefpersonen schatten ten onrechte in dat de klasse (sekse) met de bekendere namen ook echt groter was. ‘4

Vanuit het gezichtspunt

Daarentegen behandelt een voorstelling van welzijn waarin duur wordt meegewogen alle momenten van het leven op een gelijke manier, of deze flexplek huren eindhoven momenten gedenkwaardig zijn of niet. Sommige momenten blijken uiteindelijk meer gewicht te hebben dan andere omdat ze gedenkwaardig of belangrijk zijn. De tijd die mensen bij een gedenkwaardig moment blijven stilstaan, moet in de duur van dit moment worden opgenomen en aan zijn gewicht bijdragen. Een moment kan ook aan belang winnen door de ervaring van latere momenten te veranderen. Een uur viool studeren kan bijvoorbeeld nog jaren later de waarde van het spelen van muziek of het luisteren naar muziek verhogen. Op dezelfde flexplek huren den haag manier moet een afschuwelijke gebeurtenis die posttraumatische stress met zich meebrengt gewogen worden op grond van de totale duur van de ellende die zij teweeg heeft gebracht. Vanuit het gezichtspunt waarbij de duur wordt meegewogen kunnen we pas achteraf vaststellen of een moment gedenkwaardig of betekenisvol is. De uitspraken ‘Ik zal me altijd herinneren .. .’ of ‘Dit is een belangrijk moment’ moeten worden opgevat als beloftes of voorspellingen die foutief kunnen zijn – en vaak ook zijn -, zelfs wanneer ze volstrekt oprecht worden gedaan. Veel van de dingen waarvan we zeggen dat we ze altijd zullen onthouden, zullen flexplek huren maastricht tien jaar later allang vergeten zijn. De logica van het meewegen van duur is overtuigend, maar kan niet als een volledige theorie van welzijn beschouwd worden omdat mensen zich met hun terugblikkende zelf identificeren en veel waarde hechten aan hun verhaal. Een theorie van welzijn die geen rekening houdt met wat mensen willen kan geen stand houden. Aan de andere kant is een theorie die geen rekening houdt met wat er in het leven van mensen feitelijk gebeurt en die zich uitsluitend richt op wat ze over hun leven denken eveneens onhoudbaar. Het terugblikkende flexplek huren breda zelf en het ervarende zelf moeten in de theorie beide tot hun recht komen, omdat hun belangen niet altijd samenvallen. Filosofen zouden zich met deze kwestie langdurig bezig kunnen houden.

Ervaren welzijn


Toen ik ongeveer vijftien jaar geleden belangstelling kreeg voor het onderzoek naar welzijn, ontdekte ik al snel dat bijna alles wat over dit onderwerp bekend was ontleend was aan de antwoorden van miljoenen mensen op kleine variaties van een kantoor huren eindhoven enquêtevraag die algemeen was geaccepteerd als een maat voor geluk. De vraag is duidelijk gericht aan het terugblikkende zelf, dat wordt uitgenodigd om over zijn leven na te denken:
Hoe tevreden bent u, alles bij elkaar genomen, over uw leven op dit moment?1
Omdat ik bij het onderwerp welzijn kantoor huren den haag was terechtgekomen vanuit het onderzoek naar de vertekende herinneringen aan colonoscopieën en koude handen, stond ik natuurlijk wantrouwig tegenover het idee dat een samenvattende tevredenheid over het leven een geldige meting van welzijn zou kunnen opleveren. Aangezien het terugblikkende zelf in mijn experimenten geen betrouwbare getuige was gebleken, concentreerde ik me op het welzijn van het ervarende zelf. Ik ging ervan kantoor huren maastricht uit dat je met recht kon zeggen dat ‘Helen in de maand maart gelukkig was’ als
zij haar meeste tijd doorbracht met activiteiten die ze liever zou willen voortzetten dan beëindigen, weinig tijd besteedde aan situaties waaraan ze wilde ontsnappen en -een heel belangrijk punt omdat het leven kort is – niet te veel tijd doorbracht in een neutrale toestand waarin ze noch het ene wilde noch het andere.
Er zijn veel verschillende ervaringen die we liever zouden willen voortzetten dan beëindigen, waartoe zowel mentale als lichamelijke genoegens behoren. Een kantoor huren breda van de voorbeelden die ik in gedachten had voor een situatie die Helen zou willen voortzetten is volledig opgaan in een taak, iets wat Mihaly Csikszentmihalyi -flow noemt – een toestand die sommige kunstenaars ervaren tijdens hun creatieve momenten en die veel andere mensen ondergaan wanneer ze helemaal opgaan in een film, boek.

Lege intuïties

Amos en ik leidden onze bespreking van kadereffecten in met een voorbeeld dat bekend is geworden als het ‘probleem van de Aziatische ziekte’. 4
Stel u voor dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op de uitbraak van een ongebruikelijke Aziatische ziekte, die naar verwachting 600 mensen het leven zal kosten. Er zijn twee verschillende programma’s voorgesteld om de ziekte te bestrijden. De wetenschappelijke kantoor huren eindhoven schattingen van de gevolgen van deze programma’s zijn als volgt: • Als programma A wordt aangenomen, zullen er 200 mensen gered worden. • Als programma B wordt aangenomen, is er een kans van een derde dat 600 mensen gered zullen worden en een kans van twee derde dat er niemand gered zal worden. Een aanzienlijke meerderheid van de respondenten koos programma A: zij verkozen de zekere optie boven de gok. De uitkomsten van de programma’s worden in een tweede versie anders ingekaderd: • Als programma A’ wordt aangenomen, zullen er 400 mensen sterven. • Als programma B’ wordt aangenomen, is er een kans van een derde kantoor huren den haag dat niemand zal sterven en een kans van twee derde dat er 600 mensen zullen sterven.
Bekijk de twee versies zorgvuldig en vergelijk ze met elkaar: de gevolgen van de programma’s A en A’ zijn identiek en hetzelfde geldt voor de programma’s B en B’. In het tweede kader geeft een grote meerderheid van de respondenten echter de voorkeur aan de gok. De verschillende keuzen in de twee kaders passen in de prospecttheorie, waarin keuzen tussen gokken en zekerheden op verschillende manieren tot stand komen, afhankelijk van de vraag of de uitkomsten goed of slecht zijn. Beslissers hebben de neiging om de zekerheid boven de gok te stellen (afkerig te zijn van risico) als de uitkomst kantoor huren maastricht goed is. Ze zijn geneigd de zekerheid te verwerpen en de gok te accepteren (het risico op te zoeken) wanneer beide uitkomsten negatief zijn. Deze conclusies waren al goed gefundeerd voor keuzen tussen gokken en zekerheden op het gebied van geld. Het ziekteprobleem laat zien dat dezelfde regel van toepassing is wanneer de uitkomsten geredde of verloren levens betreffen. Ook in deze context laat het experiment met kadereffecten zien dat keuzen op grond van een afkeer van risico of het opzoeken van risico niet in de werkelijkheid kantoor huren breda verankerd zijn. Voor dezelfde objectieve uitkomsten komt er op grond van verschillende formuleringen een omslag van voorkeur tot stand.

De asymmetrie

De asymmetrie in de kans op spijt begunstigt behoudende en risicomijdende keuzen. Deze bias komt in allerlei omgevingen voor de dag. Consumenten die eraan herinnerd worden dat ze spijt kunnen krijgen van hun keuzen, vertonen een kantoor huren eindhoven toegenomen voorkeur voor conventionele opties, zoals een keuze voor merkartikelen boven merkloze.12 Ook het eindejaargedrag van de managers van financiële fondsen vertoont een effect van verwachte beoordeling: vaak ontdoen ze dan hun portefeuilles van ongebruikelijke of anderszins twijfelachtige aandelen. 13 Zelfs beslissingen op leven kantoor huren den haag en dood kunnen door deze bias be:invloed worden. Denk aan een arts met een zwaar zieke patiënt. Eén mogelijke behandeling past in de normale standaard van de medische zorg; een andere mogelijke behandeling is ongebruikelijk. De arts heeft enige aanleiding om te geloven dat de ongebruikelijke behandeling de kansen van de patiënt zal verbeteren, maar geen doorslaand bewijs. De arts die de ongebruikelijke behandeling voorschrijft, loopt een aanmerkelijk risico van spijt en schuld en misschien van een rechtszaak. Achteraf gezien zal het gemakkelijker zijn je de normale keuze voor te stellen; de abnormale keuze kan kantoor huren maastricht gemakkelijker ongedaan worden gemaakt. Een goede uitkomst zal de reputatie van de stoutmoedige arts versterken, maar dit potentiële voordeel is kleiner dan de potentiële kosten omdat succes doorgaans een normalere uitkomst is dan mislukking.
Verantwoordelijkheid Dat verliezen twee keer zo zwaar wegen als winsten gaat op in verschillende omgevingen: bij kiezen tussen verschillende gokken, in verband met het bezitseffect en bij reacties op prijsveranderingen. Afkeer van verlies weegt in sommige situaties nog veel zwaarder, vooral op levensgebieden die belangrijker zijn dan geld, zoals gezondheid. 14 En uw afkeer om belangrijke kantoor huren breda bezittingen te verkopen wordt aanmerkelijk veel sterker als dit u verantwoordelijk zou kunnen maken voor een afschuwelijke uitkomst. In zijn vroege klassieke studie over consumentengedrag geeft Richard Thaler een onthullend voorbeeld, dat in de volgende vraag licht is aangepast.

De manier waarop frequenties worden weergegeven

De manier waarop frequenties worden weergegeven, heeft een sterke uitwerking. In een bepaald onderzoek beoordeelden mensen die informatie kregen over ‘een ziekte die voor 1286 mensen uit elke ro.ooo fataal is’ deze ziekte als gevaarlijker dan kantoor huren eindhoven mensen die te horen kregen over ‘een ziekte die voor 24,14 procent van de bevolking fataal is’.7 Dit effect zou stellig worden verminderd of opgeheven als aan de deelnemers een directe vergelijking van de twee formuleringen was voorgelegd, een taak die expliciet een beroep doet op Systeem 2. Meestal is het leven echter een experiment waarbij je maar één formulering tegelijk onder ogen krijgt. Je zou over een uitzonderlijk actief Systeem 2 moeten beschikken om andere formuleringen te bedenken dan degene die je voor je hebt en te ontdekken dat ze verschillende reacties oproepen. Ervaren forensische psychologen en psychiaters zijn niet immuun voor de effecten van kantoor huren den haag de manier waarop risico’s worden uitgedrukt.8 In één experiment beoordeelden specialisten of het veilig was om een patiënt met een geschiedenis van gewelddadigheid, Mr. Jones, uit het psychiatrische ziekenhuis te ontslaan. Bij de informatie die ze kregen, zat ook een beoordeling van het risico door een deskundige. Dezelfde cijfers werden op twee manieren weergegeven:
Patiënten als Mr. Jones lopen naar schatting een kans van 10 procent om tijdens de eerste maanden na hun ontslag tegenover anderen een daad van geweld te plegen.
Van elke 100 patiënten als Mr. Jones zullen er naar schatting 10 tijdens de eerste maanden na hun ontslag tegenover anderen een daad van geweld plegen.
De specialisten die de weergave met frequenties onder ogen kregen, waren bijna twee keer zo sterk geneigd om de patiënt niet te ontslaan (41 procent, vergeleken met 21 procent in de weergave met waarschijnlijkheid). De meest levendige beschrijving levert een kantoor huren maastricht hoger beslissingsgewicht op voor dezelfde waarschijnlijkheid. Het sterke effect van de weergave biedt mogelijkheden voor manipulatie, die door belanghebbenden met succes worden toegepast. Slovic en zijn collega’s citeren uit een artikel de uitspraak dat er ‘in het hele land elk jaar bij benadering 1000 moorden worden gepleegd door ernstig gestoorde personen die hun medicijnen niet innemen’. Een andere manier om hetzelfde feit weer te geven is dat er ‘elk jaar 1000 van in totaal 273 miljoen Amerikanen op deze wijze omkomen’. Nog een andere manier is dat de ‘jaarlijkse waarschijnlijkheid om door een dergelijke persoon gedood te worden bij benadering 0,00036 procent bedraagt’. Of: ‘Elk jaar zullen er 1000 Amerikanen op deze manier  kantoor huren breda  omkomen, minder dan een dertigste van het aantal dat zelfmoord pleegt en ongeveer een kwart van het aantal dat aan keelkanker sterft.’ Slovic wijst erop dat ‘deze schrijvers volstrekt eerlijk zijn over hun motivatie: ze willen het grote publiek bang maken voor geweld van de kant van psychisch gestoorde mensen, in de hoop dat deze angst bij de geestelijke gezondheidszorg meer geld in het laatje zal brengen’. Een goede advocaat

Het verwachtingsprincipe

Het verwachtingsprincipe biedt geen correcte beschrijving van hoe mensen denken over de waarschijnlijkheid van riskante vooruitzichten. In de vier voorbeelden hierna veranderen uw kansen op r miljoen met 5 procent. Is het nieuws in elk geval kantoor huren eindhoven even goed?
A. van 0 tot 5 procent; B. van 5 tot 10 procent; C. van 60 tot 65 procent; D. van 95 tot 100 procent.
Het verwachtingsprincipe voorspelt dat uw utiliteit in elk van de vier gevallen toeneemt met precies 5 procent van de utiliteit van het winnen van r miljoen. Stemt deze voorspelling overeen met uw ervaring? Natuurlijk niet. Iedereen is het erover eens dat stijgingen van o tot 5 procent en van 9 5 tot JOO procent indrukwekkender zijn dan die van 5 tot JO procent of van 60 tot 65 procent. Een kans die toeneemt van o tot 5 procent, verandert de situatie door een mogelijkheid te scheppen die daarvoor niet bestond: de hoop om de prijs te winnen. Het is een kwalitatieve verandering, terwijl de kantoor huren den haag verhoging van 5 tot JO procent niet meer is dan een kwantitatieve verandering. De verhoging van 5 tot JO procent verdubbelt de waarschijnlijkheid van het winnen, maar de psychologische waarde van het vooruitzicht verdubbelt niet. De sterke indruk van de verandering van o tot 5 procent illustreert het mogelijkheidseffect dat met zich meebrengt dat zeer onwaarschijnlijke uitkomsten onevenredig veel zwaarder wegen dan ze ‘verdienen’. Mensen die enorme aantallen loten kopen, tonen zich bereid om veel meer dan de verwachte waarde te betalen voor zeer kleine kansen op een grote prijs. De verhoging van 95 tot JOO procent is een andere kwalitatieve verandering kantoor huren maastricht die een sterk effect oplevert, het zekerheidseffect. Uitkomsten die bijna zeker zijn, krijgen minder gewicht dan hun waarschijnlijkheid rechtvaardigt. Om het zekerheidseffect te begrijpen kunt u zich voorstellen dat u r miljoen geërfd hebt maar dat uw inhalige stiefzuster het testament voor de rechter heeft aangevochten. De uitspraak wordt morgen verwacht. Uw advocaat verzekert u dat u een sterke zaak hebt, met 95 procent kantoor huren breda kans om te winnen, maar voegt daar nadrukkelijk aan toe dat gerechtelijke beslissingen nooit volledig voorspelbaar zijn. Nu wordt u benaderd door een verzekeringsmaatschappij die aanbiedt uw zaak voor 9JO.ooo dollar over te nemen, op basis van graag of niet.