Voorzieningen ter verbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien niet aan de aanschrijving wordt voldaan, is er sprake van een overtreding waarna handhaving kan plaatsvinden. Degene tot wie een aanschrijving is gericht, is verplicht daaraan te voldoen. Dat geldt ook voor zijn rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger (art. 14a Wonw). Om dubbele procedures te voorkomen biedt art. 15 Wonw aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om gelijktijdig met de aanschrijving (inzake welstand of de voorzieningen ter verbetering of de kantoor huren zutphen verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of beheer te geven) te besluiten tot handhaving. Het gaat dan om toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. Aanschrijving en handhavingsbesluit worden gelijktijdig bekendgemaakt. Het besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom is wat betreft de mogelijkheid van bezwaar en beroep onderdeel van de kantoor huren beverwijk aanschrijving.
Het Bouwbesluit 2003 bevat eisen voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw zijn de eisen doorgaans hoger. Volgens art. 13 Wonw kunnen burgemeester en wethouders, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is, de bevoegde persoon verplichten tot het binnen een door hen te bepalen termijn treffen van bepaalde voorzieningen. Deze voorzieningen kantoor huren schiedam moeten ertoe leiden dat de staat van dat gebouw, dat bouwwerk of die standplaats verbetert, maar niet hoger dan het niveau dat geldt voor nieuwbouw.
•Voorbeeld Zo kunnen burgemeester en wethouders een eigenaar aanschrijven tot het aanbrengen van hang-en sluitwerk in een bestaand gebouw.
Voor nieuwbouw geldt de eis van art. 2.215 Bouwbesluit 2003:
‘Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt kantoor huren tiel ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een nietgemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.’

Financiële bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Opbrengsten De belangrijkste van de te ramen opbrengsten betreft de uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied. Hierbij wordt de fictie gehanteerd dat de gemeente alle gronden uitgeeft. Voor deze post wordt uitgegaan van geraamde (genormeerde) opbrengsten. Het doet voor de te betalen exploitatiebijdrage niet ter zake of de gerealiseerde opbrengsten kantoor huren zutphen hoger of lager zijn dan de geraamde.
Verhaal en exploitatiebijdrage De gemeente kan de kosten slechts verhalen tot maximaal het bedrag van die opbrengsten (art. 6.16 Wro). Dit vormt een belangrijke bescherming van particuliere eigenaren tegen het te hoog oplopen van de kosten van de locatie. Burgemeester en wethouders moeten de kosten met inachtneming van het exploitatieplan verhalen door aan de bouwvergunning het voorschrift te verbinden dat de vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is (art. 6.17 lid 1 Wro). Maar als de bijdrage anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de kantoor huren beverwijk kosten zijn meegenomen in een gronduitgiftecontract, mogen burgemeester en wethouders niet nogmaals de kosten verhalen.
Als burgemeester en wethouders voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag een exploitatiebijdrage met betrekking tot de betreffende grond overeenkomen en die verzekerd is, is er ook geen mogelijkheid meer voor kostenverhaal. Die eerdere bijdrage vrijwaart tegen kostenverhaal via de bouwvergunning. Door een exploitatiebijdrage overeen te komen verspeelt de gemeente het recht op aanvullend kostenverhaal. Andersom betekent dit dat, wanneer volgens de regelen der kunst een hoger bedrag is overeengekomen, de particulier bij de overeenkomst geen recht op een lagere bijdrage kantoor huren schiedam kan ontlenen aan het exploitatieplan, tenzij zo’n verrekening in het contract is opgenomen.
In de bouwvergunning komt een termijn te staan waarbinnen de exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Er kan ook een betalingsregeling worden opgenomen. Art. 6.18 en 6.19 Wro geven de methode weer om het verhaalbare bedrag te berekenen.
• Voorbeeld Stel dat de gemeente met de andere grondeigenaren een nieuwbouwwijk ontwikkelt met recreatieve voorzieningen, infrastructuur en groen. Het gaat om 10 vrijesectorwoningen, 50 sociale huurwoningen en 10 000 m2 volkstuinen. De gemeente stelt dan een begroting op voor een verdeling van de kosten onder de betrokken partijen. Eerst moeten daartoe de basiseenheden en de kantoor huren tiel gewogen basiseenheden worden gedefinieerd. De gewogen basiseenheid wordt vastgesteld aan de hand van de gronduitgifteprijs:
1 00 m2 volkstuinen 1 sociale huurwoning 1 vrijesectorwoning
De som wordt dan:
Basiseenheden = 1 = 1 = 1
Gewogen basiseenheid 0, 1 1 4

Provinciale regels

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De door Provinciale Staten vastgestelde algemene regels zijn voor een categorie gemeentelijke plannen. Ze hebben het karakter van instructieregels. In de verordening kan worden bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van het grondgebied van de provincie.
•Voorbeeld Zo zou de provincie kunnen kantoor huren zutphen regelen dat bestemmingsplannen ten aanzien van agrarische bedrijven in gebieden die tot de ecologische hoofdstructuur behoren een aan te geven maximum bouwoppervlak zullen bevatten.
Tenzij bij de verordening een andere termijn wordt gesteld, stelt de gemeenteraad binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening een bestemmingsplan of een beheersverordening vast met inachtneming van de verordening.
Bij of krachtens een verordening kunnen kantoor huren beverwijk regels worden gesteld die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat in de verordening begrepen gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de verordening zolang geen bestemmingsplan of beheersverordening in werking zijn getreden. Door art. 44 lid 1 onder f Wonw is daaraan het belangrijke gevolg verbonden dat een reguliere bouwvergunning ook moet worden geweigerd, indien het bouwen in strijd is met de regels, gesteld bij of krachtens deze provinciale verordening.
Het kan acuut nodig zijn dat bouwen of gebruiksveranderingen worden voorkomen om het doel van de verordening niet in gevaar te brengen. Provinciale Staten kunnen daartoe verklaren dat een verordening wordt voorbereid. Die verklaring werkt als voorbereidingsbesluit: besluiten op aanvragen bouwvergunning moeten worden aangehouden als de vergunning niet geweigerd kan kantoor huren schiedam worden (art. 4.1 lid 5 Wro). Gedeputeerde Staten treden in de plaats van burgemeester en wethouders voor de beslissing op de aanvragen. Het voorbereidingsbesluit vervalt bij de inwerkingtreding van de verordening maar uiterlijk na zes maanden. Daarna kan de beslissing op een aanvraag bouw- of aanlegvergunning niet meer worden aangehouden en wordt de vergunning verleend. Het voorstel voor een ontwerp van de vast te stellen provinciale verordening wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant, langs elektronische weg en op de kantoor huren tiel in de provincie gebruikelijke wijze is bekendgemaakt en aan eenieder de gelegenheid is geboden om binnen een bij die bekendmaking te stellen termijn van ten minste vier weken schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen over het ontwerp ter kennis van Provinciale Staten te brengen (art. 4.1 lid 6 Wro).

Projectbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Projectbesluit Het is mogelijk dat een gemeenteraad een project van gemeentelijk belang wil verwezenlijken en nog niet wil overgaan tot het vaststellen van de wijziging van een bestemmingsplan om het project mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men de kantoor huren zutphen beheersaspecten later wil regelen of dat men de voorkeur geeft aan een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een groter gebied dan alleen het gebied van het te verwezenlijken project. Art. 3.10 Wro geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een projectbesluit te nemen, welke bevoegdheid de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders kan delegeren. Het projectbesluit loopt vooruit op het bestemmingsplan dat tijdig na het projectbesluit moet worden vastgesteld. Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden moeten burgemeester en wethouders een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage leggen, kantoor huren beverwijk overeenkomstig dat projectbesluit. Omdat het gebruiksverbod in art. 7 .10 Wro ook betrekking heeft op strijdig gebruik met een projectbesluit en omdat niet in strijd met een projectbesluit (art. 44 lid 1 onder c Wonw) een bouwvergunning mag worden verleend,
heeft het projectbesluit dezelfde belangrijke rechtsgevolgen als een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet overeenkomstig het projectbesluit worden vastgesteld: het projectbesluit leidt aldus tot een vervroeging van de gelding van het bestemmingsplan kantoor huren schiedam voor het projectgebied.
Omdat aan een projectbesluit dezelfde procedurele en inhoudelijke eisen zijn gesteld als aan het daarna vast te stellen bestemmingsplan, is het de vraag of er veel projectbesluiten zullen worden genomen: als het bestemmingsplan wordt beperkt tot het gebied van het project, kan de verwezenlijking van het project ook worden bereikt en behoeft de procedure maar een keer te worden doorlopen.
Inhoud van het projectbesluit Het projectbesluit kantoor huren tiel bevat een goede ruimtelijke onderbouwing van het project, zoals dat gold voor de vrijstelling destijds op grond van art. 19 WRO. Er kunnen voorschriften en beperkingen aan het projectbesluit worden verbonden, die ook betrekking kunnen hebben op de uitvoerbaarheid van het project.

Inhoud van het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Inhoud van het bestemmingsplan Art. 3.1 lid 1 Wro verplicht de gemeenteraad voor het gehele gebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast te stellen. In een bestemmingsplan worden ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening 1 de bestemming van de in het plan begrepen grond aangewezen en 2 regels gegeven met het oog op die bestemming. Deze regels kantoor huren zutphen betreffen in elk geval regels omtrent a het gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken De regels kunnen tevens strekken ten behoeve van b de uitvoerbaarheid van in het plan opgenomen bestemmingen.
Volgens art. 3.1.2 Bro kunnen de regels eisen bevatten met betrekking tot a branches van detailhandel (ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening), en b sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap (ten behoeve van de uitvoerbaarheid).
Art. 3.1.3 Bro voegt daar nog aan kantoor huren beverwijk toe dat een bestemmingsplan naast de bij of krachtens de wet voorgeschreven bestemmingen en regels, in elk geval bevat: 3 een beschrijving van die bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden worden aangegeven.
• Voorbeeld Bestemmingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wonen, (bepaalde) bedrijven, groenvoorzieningen, agrarische bedrijfsuitoefening, maatschappelijke voorzieningen, wegen, bergen of afvoeren van water. Een regel met betrekking tot het gebruik van de grond kan zijn dat uitsluitend gestapelde woningen zijn toegestaan. Een aanvraag bouwvergunning wordt aan die kantoor huren schiedam regel getoetst. Een regel met betrekking tot het gebruik van bouwwerken kan zijn dat geen beroepsmatige activiteiten mogen worden verricht in bijgebouwen. Een regel met betrekking tot de uitvoerbaarheid kan zijn dat in het kantoor huren tiel plangebied 30% van de woningen uit sociale huur- en koopwoningen moet bestaan en dat 30% van de woningen door particulier opdrachtgeverschap tot stand komen.

Een uitspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een uitspraak van de illustreert enkele aspecten die verband houden met het toepassen van bestuursdwang. De casus was als volgt. Burgemeester en wethouders deelden mee dat zij onder nader aangegeven voorwaarden instemden kantoor huren zutphen met het plan van aanpak tot wijziging van een nertsenfokkerij en dat zij op grond daarvan zouden afzien van het nemen van handhavingsmaatregelen tot 1 januari 1997. De vraag was of de mededeling moest worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb strekkende tot het gedogen van de nertsenfokkerij. Naar het oordeel van de voorzitter bracht een redelijke lezing van het bestreden besluit met zich dat daarmee was beoogd weer te geven dat verweerders niet handhavend zouden optreden indien de 12-rijige stal tot 1 juli 1997 geheel en tussen 1 juli 1997 en 1 januari 1998 voor maximaal de helft in gebruik was voor de huisvesting van nertsen. In de enigszins kantoor huren beverwijk onduidelijke formulering van het bestreden besluit zag de voorzitter op zich geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Niet in geschil was dat de voor de inrichting geldende vergunning van 1 februari 1988 niet voorzag in huisvesting van nertsen in de 12-rijige stal. Verweerders waren dan ook bevoegd bestuursdwang toe te passen. Ten aanzien van de vraag of verweerders ook van deze bevoegdheid gebruik dienden te maken, geldt in beginsel dat tegen niet-naleving behoort te worden opgetreden door handhaving. Weliswaar kan na een zorgvuldige belangenafweging van handhaving worden afgezien en een op zichzelf illegale situatie worden gedoogd, maar gelet op het uitzonderlijke karakter van gedogen moet als uitgangspunt gelden dat overheden daarbij zeer terughoudend zijn. Als één van de basisvereisten voor een gedoogbesluit geldt dat er voldoende grond aanwezig is om te verwachten dat de illegale situatie op korte termijn door vergunningverlening zal worden beëindigd. Voorts kan gedogen slechts als een tijdelijke overgangsregeling worden beschouwd, in verband waarmee in een gedoogbesluit een termijn moet worden bepaald die zo kort mogelijk is. De voorzitter merkte op dat kantoor huren schiedam vergunninghoudster niet had betwist dat vanwege stankhinder geen vergunning kon worden verleend voor de huisvesting van nertsen in de 12-rijige stal. Zij had ook ingestemd met verwijdering van de stal. Totdat de nieuwe stal, die was opgenomen in de aanvraag voor de nieuwe vergunning, was gebouwd, vergde echter het bedrijfsbelang volgens haar dat nertsen in de 12-rijige stal konden worden gehuisvest. Ter zitting had vergunninghoudster gesteld dat de stal in de periode tussen juli en december nodig was voor de opvang van jonge nertsen. Ondanks dit bedrijfsbelang hadden verweerders echter naar het oordeel van de voorzitter bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet kunnen toestaan dat de stal nog tot 1 januari 1998 werd gebruikt. Daarbij achtte de kantoor huren tiel voorzitter met name van belang dat reeds sinds vele jaren sprake was van een illegale situatie, waarvoor geen vergunning kon worden verleend. Vanwege de nertsen in deze stal werd immers in de omgeving onaanvaardbare stankhinder ondervonden. Bovendien kon de termijn tot 1 januari 1998 niet als zo kort mogelijk worden beschouwd.

Rechtsbescherming tegen de overheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wanneer twee buren een juridisch geschil met elkaar hebben over bijvoorbeeld een erfafscheiding, dan is dat een geschil tussen twee particulieren. Kunnen ze hun geschil niet bijleggen, dan kunnen zij dit voorleggen aan de burgerlijke rechter. Deze is bij uitstek de flexplek huren eindhoven aangewezen rechter om dit soort geschillen te beslechten. Art. 112 Gw omschrijft het aldus:
‘Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.’
Indien de overheid en een burger met elkaar een geschil hebben, is dit geschil meestal van andere aard, omdat overheden normaal gesproken geen eigen belangen nastreven, maar gemeenschapsbelangen.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de overheid die handelt op dezelfde voet als een particulier en de overheid die als zodanig (dus als overheid) optreedt. Vaak treedt de overheid als particulier op, bijvoorbeeld bij het verpachten of verkopen van grond of het aangaan van huurovereenkomsten. Ontstaat tussen een particulier en de overheid een conflict over zo’n aangelegenheid, dan flexplek huren den haag wordt dit geschil bij de burgerlijke rechter ter beslissing neergelegd op dezelfde wijze als een geschil tussen twee burgers.
In een zogenoemd administratief proces is sprake van een geschil tussen algemeen (rijks-, provinciaal en gemeentelijk) belang dat staat tegenover het individuele belang van de burger. De overheid beschikt over regelgevende en uitvoerende bevoegdheden en verkeert daardoor ten opzichte van de burger in een veel sterkere positie. Om deze reden is het een goede zaak dat het Nederlandse rechtssysteem beschikt over uitgebreide rechtsbeschermingsmogelijkheden, die de burger ten opzichte van de overheid ter beschikking staan.
Met de term flexplek huren maastricht ‘rechtsbescherming’ worden de rechtsgangen voor de burger bedoeld om een uitspraak over de juistheid of rechtmatigheid van een bestuurshandeling te verkrijgen. Door het gebruik van de term ‘bestuurshandeling’ vallen ook de privaatrechtelijke rechtshandelingen en de feitelijke handelingen van de overheid binnen het begrip ‘rechtsbescherming’. Bij geschillen over deze handelingen is de burgerlijke rechter bevoegd en is er geen sprake van een kantoor huren breda ‘administratief’ geschil. Niettemin gaat het bij deze geschillen ook over ‘rechtsbescherming’ die men zoekt tegen de overheid.

Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afdeling bestuursrechtspraak: ‘De in het voorliggende geval beweerdelijk geleden schade wordt, naar Van Vlodrop BV stelt, veroorzaakt door een beleidswijziging, die is vastgelegd in het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993. In het Meerjarenplan flexplek huren eindhoven wordt onder meer aangegeven op welke wijze appellant aanvragen om vergunningen op grond van artikel 8.36 in samenhang met artikel 8.8, tweede lid, sub a, van de Wet milieubeheer zal beoordelen. Dit plan, dat een uitwerking bevat van het in artikel 4.3 van de Wet milieubeheer bedoelde nationale milieubeleidsplan, dient als een beleidsregeling te worden aangemerkt.’ (ABRvS 6 mei 1997, nr. HOl .96.0578/QOl)
Art. 1:3 lid 4 Awb gaat ervan uit dat beleidsregels ‘bij besluit’ worden vastgesteld. Dit houdt in dat de algemene bepalingen die in de Awb voor besluiten gelden, ook gelden voor beleidsregels. Van toepassing zijn dus de bepalingen van hoofdstuk 3 Awb: zorgvuldigheid en flexplek huren den haag belangenafweging (afdeling 3.2); advisering (afdeling 3.3); uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4);
bekendmaking en mededeling (afdeling 3.6); motivering (afdeling 3. 7).
Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen, maar hoeft dat niet te doen (art. 4:81 Awb). Indien beleidsregels zijn vastgesteld, mag worden verwacht dat een bestuursorgaan onder normale omstandigheden ook handelt conform de vastgestelde beleidsregels. Afwijking is flexplek huren maastricht echter mogelijk ‘wegens bijzondere omstandigheden’ (zie art. 4:84 Awb). Het afwegen van concrete belangen bij een aanvraag bijvoorbeeld kan leiden tot afwijking van het vastgestelde beleid (art. 3:4 lid 1 Awb).
De vraag of een besluit gekwalificeerd moet worden als een algemeen verbindend voorschrift, een besluit van algemene strekking, een beleidsregel, een privaatrechtelijke flexplek huren breda rechtshandeling of als een beschikking, is met name van belang voor de reikwijdte van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. In het verdere verloop van dit boek wordt daarop ingegaan.
Het is niet altijd even duidelijk hoe een overheidshandeling moet worden gekwalificeerd.

De begroting van de gemeente

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De begroting van de gemeente is het instrument bij uitstek waarmee een volledig beeld wordt gegeven van het voorgenomen gemeentelijke beleid en waarmee een afweging tussen de verschillende taken en activiteiten kan plaatsvinden. Daartoe flexplek huren eindhoven bepaalt art. 189 Gemw dat de raad jaarlijks voor alle taken en activiteiten de bedragen op de begroting brengt die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen (inkomsten) die daarvoor naar verwachting kunnen worden aangewend. Om de raad in staat te stellen zijn verantwoordelijkheid voor de eigen financiële huishouding waar te maken, schrijft art. 190 Gemw voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks aan de raad naast de ontwerpbegroting en een meerjarenraming voor ten minste de eerstvolgende drie jaar een flexplek huren den haag nota betreffende de financiële toestand van de gemeente overleggen. De begroting moet voor 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar (dit is het kalenderjaar) worden vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten worden gezonden (art. 191 Gemw). Wanneer de begroting in evenwicht is en voor 15 november aan Gedeputeerde Staten is toegezonden, is geen goedkeuring door Gedeputeerde Staten nodig (art. 203 Gemw). Is de begroting niet in evenwicht, dan moet de begroting wel worden goedgekeurd. Wanneer de begroting aan goedkeuring is onderworpen, mogen Gedeputeerde Staten alleen de goedkeuring weigeren wegens strijd met het recht of met het algemeen financieel belang (art. 206 Gemw).
Rekening Na afloop van het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad de rekening vast (art. 198 Gemw), en wel voor 15 juli van het jaar volgend op het flexplek huren maastricht dienstjaar, en stuurt deze aan Gedeputeerde Staten (art. 200 Gemw). Voor Gedeputeerde Staten vervult de rekening een functie binnen het begrotingstoezicht. Vermeldenswaard is nog het volgende: De raad kan uitgaven die burgemeester en wethouders niet rechtmatig hebben gedaan, buiten de rekening laten (art. 198 Gemw); voor dergelijke uitgaven zijn de leden van het college die aan die uitgaven hebben meegewerkt, ieder voor een gelijk deel jegens de gemeente aansprakelijk (art. 201 Gemw). · Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het college van het daarin flexplek huren breda verantwoorde financieel beheer (art. 199 Gemw). Wanneer de raad de voorgelegde rekening niet (behoorlijk) vaststelt, moeten burgemeester en wethouders de rekening naar Gedeputeerde Staten sturen, die de rekening dan vaststellen (art. 201 Gemw).

Organisatie rechterlijke macht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisatie rechterlijke macht Aan alle rechterlijke organen zijn griffiers verbonden. Elke strafkamer van de rechtbanken en de gerechtshoven kent een Openbaar Ministerie (OM). Griffiers zijn hoofden van de ambtelijke organisatie bij de gerechtelijke organen. Het OM wordt bij de Hoge Raad en de gerechtshoven gevormd door de procureurs-generaal, bij de flexplek huren eindhoven rechtbanken door de officieren van justitie. Deze functionarissen zijn, met uitzondering van de procureur-generaal van de Hoge Raad, niet onafhankelijk. Zij zijn ambtenaren, ondergeschikt aan de minister van Justitie. De leden van het OM zijn met de vervolging van strafbare feiten belast: zij eisen voor de strafrechter bestraffing van de overtreder. Het OM is bevoegd om van strafvervolging af te zien, te seponeren. Het opsporen van de strafbare feiten geschiedt door algemene en bijzondere opsporingsambtenaren.
Traditioneel worden als belangrijkste flexplek huren den haag functies van de overheid onderscheiden: wetgeving, bestuur en rechtspraak. Oorspronkelijk waren deze drie functies toebedeeld aan verschillende overheidsorganen. Wetgeving was opgedragen aan de Staten-Generaal; bestuur, dat werd beschouwd als uitvoering van wetten, was opgedragen aan de Koning; rechtspraak was opgedragen aan de rechterlijke macht. Deze driedeling van de overheidsmacht in wetgeving, uitvoering en rechtspraak is momenteel in de functies van de verschillende overheidsorganen nog wel te bespeuren, maar we zullen zien dat er zeker geen sprake van is dat de functies wetgeving en bestuur ieder aan genoemde organen afzonderlijk zijn toegekend. Slechts de rechtspraak is uitsluitend aan de rechterlijke macht voorbehouden.
2.3.1 Wetgeving Wetgeving is een belangrijk instrument van de overheid om haar taak te kunnen vervullen. Wetgeving is geen doel op zichzelf, maar een middel om ontwikkelingen in de maatschappij te volgen of te sturen. Wetgeving kan worden omschreven flexplek huren maastricht als het maken van regels, die voor herhaalde toepassing vatbaar zijn en waarvan de naleving kan worden afgedwongen. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de regel ‘het is verboden om door rood licht te rijden’ in elke situatie opnieuw toepasbaar is en kan worden afgedwongen, in dit geval met een geldboete.
Art. 81 Gw bepaalt dat de wetgevende macht gezamenlijk door de regering en Staten-Generaal wordt uitgeoefend. In plaats van ‘regering’ worden ook de flexplek huren breda termen ‘Koning’ of ‘Kroon’ gebruikt. Uit deze Grondwetsbepaling blijkt al direct dat de wetgevende macht niet het uitsluitend recht is van de StatenGeneraal alleen. Zonder de regering kunnen de Staten-Generaal geen wet tot stand brengen. Evenmin is de regering in staat om zonder de Staten-Generaal een wet te maken.