E-businessbedrijven

Hoewel e-businessbedrijven lang niet allemaal succesvol zijn (zie de waarde van de e-businessbedrijven op de aandelenmarkten) valt internet en daarmee e-business niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De ontwikkelingen gaan langzamer flexplek huren eindhoven dan verwacht, maar zullen zeker blijvend zijn. Als reden hiervoor worden door Donkersloot e.a. (2001) vier trends aangegeven, die op dit moment onder invloed van e-business dominant zijn in de marlet. 1 Individuele klanten staan centraal. Meer dan ieder ander marktkanaal maakt internettechnologie het mogelijk om in te speien op fridividuele klantenwensen. Het kernbegrip hierbij is ‘interactief’: de consument geeft zelf voorkeuren aan door te zoeken, vragen te beantwoorden of keuzes te maken. Hierdoor kan de consument een product op maat selecteren en krijgt de leverancier heel direct informatie over diens voorkeuren. 2 Er kamen steeds meer netwerkorganisaties en activiteiten worden steeds vaker uitbesteed. Door vereenvoudiging van communicatie en flexplek huren den haag automatisering van gegevensuitwisseling wordt het steeds gemakkelijker voor bedrijven om samen te werken. Ondernemingen kunnen zieh concentreren op de zaken waar ze echt goed in zijn, en de overige activiteiten uitbesteden. 3 Snelheid en transparantie worden steeds belangrijker. Snelheid wordt steeds belangrijker bij het leveren van goederen en diensten. De consument die in een oogwenk via internet bestelt, flexplek huren maastricht verwacht ook een snelle levering. Hierdoor kamen alle schakels in de voortbrengingsketen onder druk te staan. Transparantie is een vereiste voor een optimale ketenprestatie: processen dienen gestroomlijnd te zijn en informatie moet beschikbaar zijn. 4 Dienstverlening wordt uitgebreider. De mogelijkheden van internet stellen ondernemingen in staat om hun dienstverlening uit te breiden. Massadataverkeer tussen bedrijven maakt het mogelijk om allerlei extra informatie te verstrekken of om onderhoud van software of apparatuur op afstand te verrichten.
In het kader van dit boek zullen we flexplek huren breda het brede e-businessverhaal verder niet behandelen. Als raakvlak tussen marketing, logistiek en e-business behandelen we e-commerce en e-logistics.
TUSSENVRAAG 2.13 De praktijk wijst uit dat e-business op zakelijke markten (business-tobusiness) succesvoller is dan op consumentenmarkten (business-toconsumer). Waardoor zou dit kunnen worden verklaard?

Een hoge omloopsnelheid


1 lntroductie. Het product wordt op de markt ge”introduceerd en heeft nog weinig bekendheid. Er is een lage afzet die weinig groeit. Men richt zieh nu speciaal op de bevoorrading. Te weinig ofte veel leveren kan desastreus zijn. Dit wordt ook wel de pushfase genoemd. Het belang flexplek huren eindhoven van lage logistieke kosten is nog niet zo groot. De voorraad wordt meestal vanuit een centrale positie aangestuurd. Het KOOP (klantenorderontkoppelpunt, zie paragraaf 3.2) ligt hierbij afhankelijk van het soort product stroomafwaarts aan het eind bij consumentengoederen of juist stroomopwaarts aan het begin bij kapitaalgoederen. 2 Groei. Het product begint -vaak door middel van reclame – bekendheid te krijgen. Door het feit dat kopers elkaar van het bestaan van het product op de hoogte brengen, groeit de afzet snel. De flexplek huren den haag consument wordt door middel van reclame bewust gemaakt van het bestaan van het product. Men trekt het als het ware uit de winke!. Dit wordt ook wel de pullfase genoemd. De concurrentie moet afgetroefd worden door voldoende uit te kunnen leveren. De voorraden worden steeds meer decentraal opgeslagen. Het kostenbesefbegint te groeien. 3 Rijping. De snelle groei is verdwenen, onder andere doordat de concurrentie winstmogelijkheden in dit product ziet en met vergelijkbare producten op de markt kamt. Nu gaat het om het zo goedkoop mogelijk werken. Het kostenbesef is hier ten volle aanwezig. Nu moet men winst gaan maken met het product. Daarom wordt dit ook wel de costfase genoemd. Producten met een hoge omloopsnelheid flexplek huren maastricht¬†moeten zo dicht mogelijk bij de klant liggen.¬†MARKTVRAAG IN RELATIE TOT LOGISTIEK 65 4 Verzadiging. Een feile concurrentie treedt op, die ertoe leidt dat de afzet niet meer of nauwelijks meer toeneemt. Nu begint men vaak acties. Er worden varianten bedacht. Daarnaast kamt de leverancier met aanbiedingen. Goedkope optiepakketten worden dan op de markt gebracht. Men zou dit daarom ook wel de extra’s-fase kunnen noemen. Ook het KOOP begint nu Extra’s-fase te verschuiven. Voorraden die een lagere omloopsnelheid krijgen, zullen centraler worden opgeslagen. De feile concurrentie leidt tot de fase van verval. Er kamen nieuwe kantoor huren breda producten. 5 Verval. In deze fase nemen de verkopen af. Met moet nog zo veel mogelijk proberen te verkopen. De contantegeldstroom is nu steeds belangrijker aan het worden. Dit wordt ook wel de cashfase genoemd. Om de klant te Cashfase lokken worden in deze periode vaak hoge kortingen gegeven op het product. Als men dat namelijk te laat doet, is er een grote kans dat het incourant wordt. Het management zal uiteindelijk beslissen het product uit de markt te nemen.

Een blaek-boxbesehouwing

Bij een blaek-boxbesehouwing gaat men eerst alleen de invoer en uitvoer van het proees in besehouwing nemen, zonder in te gaan op wat er binnen de organisatie gebeurt. Bij deze besehouwing worden vaak abstraete termen gebruikt. Details worden aehterwege gelaten. Op deze wijze blijft de situatie overzichtelijk. Stapsgewijs kan vervolgens de kantoorruimte huren eindhoven organisatie verder worden ontleed in subsystemen.
Subsystemen zijn eenheden in het systeem die op ziehzelfkunnen worden besehouwd zonder het overzieht op het totaal te verliezen.
Deze ontleding noemt men het inzoomen op het systeem. Voor een uitgebreide besehouwing van de systeemkundige methode wordt verwezen naar In ’t Veld e.a. (2007). In het kader van logistiek management was het in eerste instantie gebruikelijk om de totale goederenstroom tussen oerprodueenten en eonsumenten onder te verdelen in twee deeltrajeeten, namelijk een trajeet material management en een trajeet physical distribution management.
Materialmanagement omvat kantoorruimte huren den haag het geheel van aetiviteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen- en halffabrieatenstromen ende daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficient mogelijk naar en door het produetieproees te voeren, alsmede de werkzaamheden die worden verriebt om een zo effieient mogelijke benutting van het produetieapparaat te bewerkstelligen.
Physieal distribution kantoorruimte huren maastricht management houdt zieh bezig met de goederenstromen en de ermee verbanden gegevensstromen die beginnen aan het einde van het produetieproees en eindigen bij de eonsument.
Business logisties is de verzamelnaam voor alle aetiviteiten die worden uitgevoerd om de ingaande en uitgaande goederenstromen te beheersen.
Business logisties wordt in kantoorruimte huren breda het Nederlands doorgaans vertaald met begrippen als bedrijfslogistiek, logistiek management of integrale goederenstroombesturing.
Het voorafgaande is samengevat in figuur 1.3.

De solidariteit tussen mensen

Daartegenover staan de betrekkingen die ontstaan door en in het werk. Volgens de Franse socioloog Durkheim23 vormt de arbeidsverdeling de basis van de solidariteit tussen mensen omdat zij een duurzaam systeem schept van wederzijdse rechten en plichten. Daarom is een sociale uitkering zo’n magere compensatie voor het verlies van werk: de onderlinge betrekkingen tussen kantoorruimte huren eindhoven mensen gaan verloren. Het verband met de samenleving wordt verbroken en vervangen door een relatie van afhankelijkheid. ‘Socialisatie door middel van consumptie is niet voldoende om een samenleving te scheppen.’
Werk schept een duurzaam systeem van wederzijdse rechten en plichten.Verlies van werk betekent ook het verlies van de zekerheid van een leven waar men greep op heeft en van het gevoel een nuttige maatschappelijke bijdrage te leveren. lndividualisering van het werk leidt tot versplintering van sociale betrekkingen en ondermijning van de maatschappelijke samenhang.
Uitstoot uit het arbeidsproces tast het kantoorruimte huren den haag zelfbeeld van mensen aan: ‘ik ben wat ik maak’. Verlies van werk betekent ook het verlies van de zekerheid van een leven waar men greep op heeft en van het gevoel een nuttige maatschappelijke bijdrage te leveren. Individualisering van het werk leidt tot versplintering van sociale betrekkingen en kantoorruimte huren maastricht ondermijning van de maatschappelijke samenhang. Dan komt de vraag aan de orde wat winnaars en verliezers van de turboeconomie uiteindelijk nog met elkaar gemeen hebben. ‘Geld schept de sociale autonomie van mensen, maar alleen werk kan deze funderen’, concludeert Perret. Dat is een discussie van een andere orde dan die over kantoorruimte huren breda de houdbaarheid en financierbaarheid van de verzorgingsstaat in tijden van globalisering -hoe belangrijk dat onderwerp op zichzelf ook is.

De sociale zekerheid

Overal komt de sociale zekerheid die Europa zijn burgers biedt onder druk te staan. De kritiek op de sociale taak van de staat komt so ms uit een onverwachte hoek. Helmut Schmidt was bondskanselier in de jaren zeventig, de hoogtijdagen van de institutionalisering van de werknemersrechten. Hij is bovendien een sociaal-democraat. Zijn oordeel: ‘Als men de economische kantoorruimte huren eindhoven en sociale misere van de Duitse en Europese massawerkloosheid beziet, zou het een fout zijn die te beschouwen als alleen veroorzaakt door de globalisering. In feite zijn er velerlei oorzaken te noemen. Daar is de ingevreten lamlendigheid van volkomen ondoorzichtige belastingsystemen, kantoorruimte huren den haag de lamlendigheid van de evenzeer ondoorzichtige sociale zekerheidsstelsels, de excessieve overregulering, niet alleen in Duitsland, ook in Frankrijk, ook in Italie. De Italianen zijn in elk geval nog het beste af, want zij hoeven al die reglementen niet werkelijk na te leven.’8 Ook voor Schmidt is het dus onontkoombaar dat de automatische aanspraken van de burgers uit het verleden moeten worden aangepast aan de realiteit van de kantoorruimte huren maastricht globalisering van vandaag. De verschillen in sociale bescherming tussen landen zijn ‘onlogisch voor het systeem’, zegt Castells. ‘Het komt ondernemingen die opereren in mondiale, gei:ntegreerde markten in toenemende mate onlogisch voor dat zij worden geconfronteerd met verschillen in kosten voor de sociale zekerheid.’ Het gevolg is ‘een neerwaartse spiraal van concurrentie in sociale kosten’.9 De staat wordt gedwongen het economisch risico te verleggen naar het individu. Wat overblijft zijn de burgers die samen de maatschappij vormen een land kantoorruimte huren breda of een stad, al dan niet ‘relevant voor het systeem’. De staat heeft nog steeds tot taak te voldoen aan zijn verplichtingen tegenover de samenlevingonder andere te zorgen voor de verliezers in de concurrentieslag. Maar de scheuren in het sociale vangnet worden groter.

Veel tegenwerking

Gunnink:’Studenten zijn altijd heel belangrijk geweest in dit onderzoek. Ze willen, niet geremd door al te veel vooroordelen, van alles onderzoeken. Ze zijn enthousiast en altijd bereid mee te denken in nieuwe richtingen. Dat is heel prettig, want zelf word je, naarmate kantoorruimte huren eindhoven je ouder wordt, steeds meer bepaald door je verleden.’ De man die het basisidee heeft ontwikkeld – professor Vogelesang, nu met emeritaat – is in dit opzicht ‘eeuwig student gebleven’.
En hij heeft veel tegenwerking ondervonden. ‘Want de bestaande materialen hebben hun eigen verdedigingsgroepen en er zijn allerlei belangen in het spei’, aldus Gunnink. Dat werd vooral duidelijk nadat de industrie bij de ontwikkeling was betrokken. In de oorspronkelijke onderzoeken werd een aramidevezel toegepast. Dat gaf een kleine verbetering, maar deze rechtvaardigde niet om door te gaan. TotdatVogelesang de juiste materiaaloptimalisatie had gevonden, stond hij feitelijk alleen. ‘Zeker in de beginfase metAral, het laminaat waarin de aramidevezel was verwerkt, ondervond hij veel kantoorruimte huren den haag tegenwerking. Maar ook later is nog vaak tegen hem gezegd: stop er maar mee, het is onverantwoord om er nog meer geld in te steken. Vogelesang heeft altijd gezegd:”lk ben vrij onderzoeker, ik ga ermee door.Want we zijn er nog niet.” ledereen was het met hem oneens.’ De oplossing werd gevonden door de aramidevezel te vervangen door het goedkoopste materiaal dat maar denkbaar is: glasvezel. Gunnink:’Je moet ook geluk kantoorruimte huren maastricht hebben. Want wat bleek? Glare bleek heel goede impacteigenschappen te hebben en het bleek ook nog eens brandwerend te zijn. Daar was het oorspronkelijk helemaal niet voor ontwikkeld.’
spannend, maar ook frustrerend
Een cruciale fase in het ontwikkelproces ontstaat als het onderzoek zo ver is gevorderd dat het voor de universiteit ondoenlijk is de verdere ontwikkeling alleen voort te zetten. Dan moet er op tijd een industrieel bedrijf achter gaan staan. Buwe van Wimersma was al als kantoorruimte huren breda student bij de toepassing van het nieuwe materiaal betrokken. ‘In het begin deden we alles zelf. We maakten zelf het materiaal: een aluminium plaatje schoonmaken, vezels ertussen leggen en het in een oventje stoppen. De kosten vallen dan nog mee, want afstudeeronderzoek moet je toch doen

De nieuwe productieconcepten

De onderzoekers werpen de vraag op of de nieuwe productieconcepten echt iets nieuws zijn of een van de vele managementmodes die komen en gaan. Zij stellen vast dat de organisatorische veranderingen aan de oppervlakte blijven. Van de ondernemingen in de EU heeft i4% in het midden van de jaren negentig downsizingdoorgevoerd, 23% heeft activiteiten uitbesteed en i3% is teruggekeerd naar de kernactiviteiten. Just-in-time-productie vinden we bij 23% van de Britse ondernemingen en bij 36% van de Franse. Een op de vijf Amerikaanse ondernemingen past benchmarking toe. Dat zijn kantoorruimte huren eindhoven maatregelen die niet direct wijzen op een vergroting van de autonomie in het werk. Er is een tijd geweest dat er hoge verwachtingen bestonden van telewerk. Sommigen verwachtten zelfs een terugkeer naar de huisindustrie van voor de Industriele Revolutie. Massa’s kenniswerkers zouden zelfstandig vanuit hun huis kantoorruimte huren den haag werken voor een of meerdere opdrachtgevers. Dat zou de werknemers bevrijden van direct toezicht en hun de lang verloren autonomie teruggeven. Er bestaan verschillende vormen van telewerk. Multilocatie-telewerk houdt in dat het werk primair op kantoor wordt verriebt en so ms thuis. So ms een dag thuis werken met behulp van een on-lineverbinding met kantoor komt regelmatig voor. Het echte telethuiswerk houdt in dat men volledig thuis werkt in opdracht van een werkgever. En net als bij het oude thuiswerk zal er sprake zijn van een uiterst kantoorruimte huren maastricht flexibel arbeidscontract dat weinig zekerheid biedt, terwijl een directe koppeling aan de output (het stukloon) voor de hand ligt. Freelance telewerk wordt ook vanuit huis verriebt, maar dan door een zelfstandige onderaannemer die werkt voor meerdere opdrachtgevers. Mobiel telewerk wordt verriebt op meerdere plaatsen – op kantoor, en vaak bij de klant. De werknemer staat dan via kantoorruimte huren breda laptopcomputer en mobiele telefoon in permanent contact met zijn werkgever. Ten slotte zijn er de gerealloceerde back offices, die op afstand taken uitvoeren, meestal van administratieve aard.

De informatietechnologie

Een ander aspect is dat het effect van de informatietechnologie niet primair tot uitdrukking komt in een groter productievolume per tijdseenheid, maar vooral in de kwaliteit van producten en diensten. Henry Ford produceerde twintig jaar lang hetzelfde model-T. Zo kan je productiviteit meten. Maar de auto van nu is niet meer te vergelijken met die van tien of twintig jaar kantoorruimte huren eindhoven geleden. Als het om kwalitatieve veranderingen gaat, grijpen de statistici mis. Een extreem voorbeeld: volgens metingen zou de productiviteit in de Amerikaanse gezondheidszorg vanaf i960 tot nu met 40% zijn gedaald. Maar de kwaliteit van de medische behandeling is uiteraard onvergelijkbaar beter dan veertigjaar geleden. Ook Norbert Walter, topeconoom bij de Deutsche Bank, houdt het erop dat de statistiek het bij het verkeerde eind heeft. Hij ontleent het bewijs aan zijn eigen werk. ‘Als ik bedenk hoe de mobiele telefoon de wereld kantoorruimte huren den haag verandert, of e-mail of videoconferencing. Ik ga maar na voor hoeveel interviews ik nu beschikbaar kan zijn, vergeleken met vijftien jaar geleden. Dat is ongelofelijk. Ik heb vorigjaar in drie <lagen 97 interviews aan de pers gegeven. Vijftien jaar geleden was ik in drie werkdagen niet verder gekomen dan vijftien. Als ie
mand me dan vertelt dat hij niet kan vaststellen dat ik productiever ben geworden, zal hij de statistiek moeten aanpassen. Want hoe wordt mijn kantoorruimte huren maastricht productiviteit gemeten? Door de tijd die ik in mijn werk stop. Dat is natuurlijk een stomme manier van meten.’
Misschien hebben beide kampen wel gelijk-zijn mensen in hun werk inderdaad productiever geworden (Walter), terwijl toch de som van al die inspanningen niet groeit (Gordon). Dan zou het echte probleem zijn dat onze managers de informatieproductie in de kantoorruimte huren breda herseneconomie nog steeds besturen volgens de regels van het industriele model; dat hun zichtbare band nog steeds mensen en processen wil beheersen. Dat zou veel kunnen verklaren.

Het scheppen van een arbeidspotentieel

‘Zij richten hun middelen op het scheppen van een arbeidspotentieel dat in staat is tot een kritisch oordeel bij de bediening van de omringende machinesystemen. Het werk wordt abstracter, omdat het berust op het begrijpen en verwerken van informatie. Dit betekent het begin van kantoorruimte huren eindhoven nieuwe vormen waarin de mens de overhand krijgt op het werken daaraan zin kan toekennen.’
Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van leiderschap. ‘Zullen er leiders zijn die begrijpen dat mensen op elk niveau binnen de organisatie een cruciale rol spelen bij de toevoeging van waarde aan producten en diensten? Zo niet, dan belanden we in een nieuwe wereld met oude oplossingen.’ Ze geeft zelf het antwoord: ‘Door banen te scheppen die minder menselijke inspanning vergen, is de industriele technologie ook gebruikt om banen te scheppen die minder menselijk talent vergen.’13 Managers hebben kantoorruimte huren den haag vaak en veel geklaagd over de ‘weerstand tegen verandering’ die het proces van technologische vernieuwing zou afremmen. Het gaat echter niet zozeer om weerstand tegen de verandering zelf, als om de instinctieve vrees van mensen de greep op hun werkte verliezen en voor de informatieverwerkende kracht van de computer die hun opgebouwde werkervaring overbodig zou maken. Zuboffbeschrijft uitvoerig de invoering van de productieautomatisering in een pulpfabriek. Voor de werknemers was de grote verandering dat hun de fysieke waarnemingvan het productieproces, waarop hun kennis en ervaring waren gebaseerd, werd afgenomen en vervangen door de virtuele werkelijkheid van de controlekamer.
‘Een vaak herhaalde metafoor sprak van beroofd te zijn van je zintuigen en ondergedompeld in het donker. De tastbare wereld was altijd vol kantoorruimte huren maastricht herkenningstekens geweest en het was moeilijk om dat houvast los te laten met alleen abstracties als gids. Een operator beschreef hoe hij geleerd had te werken met het nieuwe computersysteem. “De moeilijkheid is’, zei hij, “dat je de dingen niet aan kan raken.” Terwijl hij sprak, schoten zijn handen naar voren en bewoog hij al zijn vingers, als om een gevoel van onvolledigheid en verlies uit te drukken.'”
Voor het management was de grote verandering dat de arbeiders in feite soortgelijke arbeid gingen verrichten als het management: het omzetten van informatie in beslissingen. ‘Managers deden regelmatig uitspraken als: “We vertelden ze dat het een stuk gereedschap kantoorruimte huren breda was, net als een hamer of een tang.” Een manager ging zo ver om te zeggen: “We hoopten maar dat ze er niet achter zouden komen dat het beeldscherm dat we ze gaven eigenlijk een computer was.”’15

Twee scenario’s

Nizet houdt twee scenario’s over. Het eerste is: is er nog iemand die in dit bedrijf wil investeren? Ten tijde van het interview waren onderhandelingen gaande kantoorruimte huren eindhoven met investeerders in de Verenigde Staten. ‘Misschien betekent dat een doorstart, maar alleen in specialities, kleinere series halfgeleiders. Wij maken bijvoorbeeld de snelst schakelende diodes ter wereld. De vraag daarnaar neemt toe, zij vormen nu iets minder dan de helft van de omzet. Maar specialities worden kantoorruimte huren den haag ooit massaproducten en dan moet je nieuwe producten op de plank hebben liggen.’ Een tweede scenario is: zelfstandig verder gaan. ‘Maar dan moeten we wel de krenten uit de pap vissen.Van de huidige werkgelegenheid blijft dan nog maar een derde over. Voor het restant van de capaciteit moeten we dan derden aantrekken van buiten Philips en buiten de halfgeleiderindustrie. Bedrijven die nieuwe dingen
doen die dicht liggen bij onze competenties. Zo ben ik ook in gesprek met een wetenschappelijk instituut. Wetenschappers hebben iets ontdekt, maar ze kantoorruimte huren maastricht weten niet hoe ze het moeten maken. Wij hebben kennis van het productieproces. Zo lopen veel projecten, waarvan maar een enkel slaagt.’ lnmiddels heeft zieh al een ICT-bedrijf op de locatie Stadskanaal gevestigd. ‘Het rampscenario is een businesspark, waar je alleen nog maar vierkante meters kantoorruimte huren breda verhuurt. Een recyclebedrijf of een autospuiterij houd ik voorlopig even buiten de deur. lk hoop dat ik me die luxe kan blijven permitteren.’