DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Uit deze vergelijking valt te concluderen dat creativiteit in een organisatie niet noodzakelijk afhankelijk is van enkele zeer creatieve personen. Indien een organisatie weinig van dergelijke mensen heeft, is het weinig zinvol alles op alles te zetten om deze zeldzame figuren kantoorruimte huren eindhoven personeel binnen haar poorten te krijgen. Creativiteit is in beginsel verspreid over het hele personeel. Daarom is het niet zo belangrijk enkele zeer creatieve personen aan te trekken. Wel is het van belang de organisatie zodanig in te richten dat ieders creatieve inbreng tot zijn recht kan komen. Dit kan alleen als er een klimaat aanwezig is dat originaliteit niet de kop indrukt of verstikt. Hiertoe is een creatieve leiding onontbeerlijk. Zelfs de meest creatieve individuen worden machteloos in een omgeving die onverschillig of vijandig staat tegenover nieuwe ideeën.
We noemen een aantal verschijnselen, die we kantoorruimte huren den haag in organisaties kunnen aantreffen die het creatieve denken nadelig beïnvloeden.
Door vérgaande structurering en formele planning worden barriéres opgeworpen tussen functionele eenheden van een organisatie. Individuele verantwoordelijkheden in een werksituatie worden zelden verdeeld op basis van bepaalde talenten van het aanwezige personeel. De taak is in het verleden gestructureerd, de persoon moet er zich bij aanpassen. Daardoor worden kantoorruimte huren maastricht werkeenheden geformaliseerd in vaste posities. Het werk wordt beheerst door een hiërarchische gezagsstructuur. Hoewel coördinatie noodzakelijk is in een gezagsstructuur (effectief kan zijn om taakelementen te integreren), kan toch een aantal ongewenste consequenties het gevolg zijn.
In dit soort situaties poogt men scherpe scheidingen te handhaven tussen gezagsgebieden, maar daardoor worden de ‘slagbomen’ tussen de functies nog steviger, vooral kantoorruimte huren breda wat betreft initiatief en coördinatie.
Het communicatiepatroon verloopt overeenkomstig de kenmerken van de formele organisatie en niet overeenkomstig de eisen van de taak. Een goed communicatieproces is echter juist nodig om initiatief te stimuleren.

Impliciete strategie

Gerelateerde afbeelding

Impliciete strategie is ook strategie: ontdek een patroon in het complex van acties en maatregelen
In veel gevallen zal het zo zijn dat in organisaties geen uitgeschreven expliciet strategisch plan voorhanden is dat in een formuleringsprocedure totstandgekomen is. Bij de vraag van bijvoorbeeld de bankier of de externe accountant of het strategische plan mag kantoorruimte huren eindhoven worden ingezien, zal men dan ook verwonderd opkijken. Meer en meer worden echter strategische of beleidsplannen gemaakt omdat partijen in de buitenwereld ernaar vragen, bijvoorbeeld door een bank bij een aanvraag van financiering voor een investering en door overheidsinstanties bij subsidieverstrekking. In gevallen waar geen op schrift gesteld strategisch plan aanwezig is, wil dit echter nog niet zeggen dat er van ‘strategie’ geen sprake zou zijn. De strategie zit dan bij wijze van spreken in het hoofd, het hart en de handen van de kantoorruimte huren den haag ondernemer/pionier, wellicht wat intuïtief, maar deze weet vaak heel goed wat hij aan het doen is en brengt dat heel consistent tot uitvoering. Er groeit dan iets, waar wel degelijk consequent aan gewerkt wordt; het staat alleen niet expliciet en systematisch op papier. Als zo in de feitelijke ontwikkeling een patroon herkenbaar aan het ontstaan is en dit emerging strategy als hel ware boven komt drijven en dus aanwezig is, wordt dit ‘emerging strategy’ genoemd (term van Mintzberg). Als hieraan hard en met zorg wordt gewerkt, dit kantoorruimte huren maastricht patroon toch ook een zekere verfijning ondergaat en de onderlinge samenhang tussen acties kennelijk toch aandacht krijgt, dan werkt men in ambachtelijke zin wel degelijk aan strategie, crafting strategy ‘crafting strategy’ (in termen van Mintzberg).
Inmiddels hebben we dan de neiging te kijken naar een herkenbaar patroon in een samenstel van acties. Daarachter zitten dan beslissingen die in meerdere of mindere mate intuïtief dan wel met enige systematiek zijn genomen. Zo wordt het belangrijker te kijken naar kantoorruimte huren breda gerealiseerde strategie dan naar bewust gemaakte of plichtmatig gemaakte formele plannen, meer naar de echte daden dan naar woorden en ooit uitgesproken goede bedoelingen (die wellicht later geen werkelijkheid zijn geworden).

Positieverbetering

Gerelateerde afbeelding

Het verbeteren van de positie is een veel agressievere optie dan het verminderen van de concurrentie. Op dit vlak zijn vele alternatieven denkbaar. Een bedrijf kan streven naar een positie als leverancier met de laagste kostprijs. Zo streeft Akzo op een aantal segmenten van de kunstvezelmarkt naar een positie als ‘lowest cost producer’ (kostenstrategie). Ook kan een bedrijf de positie verbeteren door het break-evenpoint te verlagen. Hierdoor is het minder kwetsbaar geworden voor kantoorruimte huren eindhoven schommelingen in het productievolume. Een aantal maatregelen op dit gebied is gelijk aan die van het streven naar het bereiken van een positie als aanbieder met de laagste kostprijs. Een bedrijf kan ook een betere positie bereiken door het product duidelijk van dat van de concurrent te onderscheiden (differentiatiestrategie). Dit kan onder meer door de kenmerken van het product te veranderen, maar ook door de dienstverlening eromheen te verbeteren. Men kan bijvoorbeeld beter inspelen op de specifieke wensen van de klant dan kantoorruimte huren den haag de concurrent. Indien het product zich duidelijk onderscheidt van dat van de concurrent, zal de concurrentie zich minder op het prijsbeleid afspelen. Akzo volgt deze strategie voor sommige van haar chemische producten. Denk ook aan de marktpositie van kleine Fiats en kleine Lancia’s, die beide tol hetzelfde concern behoren en ook vaak van een zelfde technisch concept zijn afgeleid.
Ad b Strategieën gericht op afnemers Soms is het mogelijk de resultaten op termijn te vergroten door strategieën ten opzichte van de afnemers te ontwikkelen. Naarmate deze laatsten in een sterkere positie verkeren zal de druk op de resultaten toenemen. In een aantal gevallen is het mogelijk dat het segmenten 111 de markt bedrijf zich richt op bepaalde segmenten in de markt, die zich onderscheiden door betere winstkansen. Alvorens dit soort strategieën gerealiseerd kan worden, is een weloverwogen kantoorruimte huren maastricht segmentatie van de markten noodzakelijk. Voorts dienen bij de segmenten de winstbijdragen te worden berekend. Door spreiding van de afzet over verschillende afnemers wordt de afhankelijkheid ten opzichte van elke afnemer geringer en daarmee de onderhandelingspositie beter. In een enkel geval is het mogelijk zodanige acties te ondernemen dat het veranderen van leverancier de afnemer voor hoge omschakelkosten plaatst. Dit effect kan bereikt worden door bijvoorbeeld de productieprocessen nauw aan elkaar te koppelen. Dit kan soms ook op het gebied van de orderverwerking bereikt worden. De leverancier kan bijvoorbeeld de afnemer van veel informatie voorzien ten aanzien van diens afzet. Zo voorziet de Gamma-organisatie haar kantoorruimte huren breda afnemers via ED! (Electronic Data Interchange) van informatie. Op dezelfde wijze worden ook orders doorgegeven. Voordelen zijn betere informatievoorziening, hogere servicegraad en minder kans op fouten. Overstappen op een andere leverancier betekent voor de afnemer dat hij de informatie niet meer krijgt of dan zelf tegen (hoge) kosten moet verzamelen. voorwaartse

Technologische factoren

Gerelateerde afbeelding
De technologische vooruitgang is een van de meest wezenlijke kenmerken van de huidige tijd. Soms wordt zelfs gesproken van een nieuwe industriële revolutie. Het spreekt vanzelf dat deze krachten weinig organisaties onaangetast laten. Twee belangrijke gevolgen hiervan zijn het vernieuwen van productieprocessen en het op de markt komen van nieuwe probiogenetica ducten. De invloed van de biogenetica zal de komende decennia blijken. De ontwikkeling van de transistor kantoorruimte huren eindhoven heeft in het recente verleden grote invloed gehad op de manier waarop onder meer radio’s, televisietoestellen en computers worden vervaardigd. Niet alleen zijn deze technisch veranderd en betrouwbaarder geworden, ze zijn ook veel goedkoper dan pakweg tien tot vijftien jaar geleden. communicatietechnologie In dit verband kunnen we ook wijzen op ontwikkelingen op het terrein van de communicatietechnologie. Een sprekend voorbeeld daarvan is de komst van commerciële satelliettelevisie. Deze ontwikkeling heeft vele gevolgen voor zowel de organisaties die nu uitzendingen verzorgen als de organisaties die thans veel advertentieopbrengsten kantoorruimte huren den haag ontvangen, denk bijvoorbeeld aan kranten en damesbladen_ Het VNU-concern nam om die reden deel in commerciële tv-zenders, RTL4 en VTM. Andere ontwikkelingen op communicatiegebied hebben wereldwijd invloed op het telecom- en postbedrijf en op computerfabrikanten. Computers zijn over grote afstanden met elkaar verbonden waardoor telematica gemeengoed is geworden. Ondernemen met internet neemt inmiddels een grote vlucht.
Interactieve televisie Interactieve televisie is er op twee niveaus: het programmaniveau en het inhoudelijke niveau. Onder interactieve televisie op kantoorruimte huren maastricht programmaniveau wordt verstaan dat de kijker zelf kan bepalen wanneer hij een bepaald programma wil zien en wat voor soort programma dat zal zijn. Zappen valt hier ook onder. Verder zijn er initiatieven als delay-tv waarbij een kijker zijn toestel zo kan programmeren dat hij het achtuurjournaal pas om half tien te zien krijgt in een geactualiseerde versie. Betaaltelevisie en televisie-op-afroep vallen ook onder deze categorie. Hierbij betaalt de kijker voor een bepaalde zender (zoals Canal+) of voor een bepaalde show. Voorspeld wordt dat in de toekomst er steeds vaker betaald wordt per programma. Inhoud wordt handelswaar. Interactieve televisie op inhoudelijk niveau houdt in dat de kijker invloed heeft op wat er in het programma te zien is. Voorbeelden die nu al op de buis verschijnen, zijn spelletjesprogramma’s waar de kijker naar toe kan bellen om mee te doen aan een kantoorruimte huren breda spel dat in het programma gespeeld wordt. Ook hettelevoting tijdens het Eurovisie Song Festival waarbij de kijker telefonisch kan jureren, valt onder deze categorie. Er zijn de afgelopen jaren nog verdergaande initiatieven geweest. Zo zijn er van bepaalde films verschillende scenario’s gemaakt, waarbij de kijker mocht bepalen welke inhoud hij wilde zien. Op dit soort interactiviteit wordt echter zowel door de kijker als door de programmamaker weinig enthousiast gereageerd: ‘Het kost handenvol geld en je kunt nooit iedereen van je publiek tevredenstellen’, is een veelgehoorde reactie.

Kwaliteit in product en dienstverlening

Gerelateerde afbeelding

Kwaliteit in product en dienstverlening Is behoorlijk bouwen en produceren een zaak van de wetgever, zoals de ‘sociale kwestie’ in de vorige eeuw? Of is er in de industriële bedrijven en bouwwereld zelf sprake van milieu- en kwaliteitsbesef? Sommigen zullen zeggen dat voor nieuwe ontwikkelingen nieuw recht en nieuwe regels moeten komen. De overheid moet dan de nieuwe regels schrijven. Men kan bedrijfsschandalen soms uitleggen als voorbeelden van tekortschietende kantoorruimte huren eindhoven regelingen van overheidswege, maar veelal gaat het vooral om een tekortschietend moreel besef. In positieve zin gaat het bij toenemend ethisch besef om een beroep dat gedaan wordt op het vermogen tot zelfregulering bij mensen, bij bedrijven en bij allerlei organisaties. De beruchte Enronaffaire, waarin Arthur Andersen als accountant is/was betrokken, laat ons zien dat een positief moreel besef soms ver te zoeken is.
Financieel beleid Behoorlijk financieel beleid dient in samenhang met andere productiefactoren te worden gezien. Het is niet alleen een kwestie van een kantoorruimte huren den haag bedrijfseconomisch geweten. Hoe gaan we om met massaontslagen als het langetermijnvooruitzicht een beetje somber is en de lmidige financiële situatie niet echt ongezond is’ Nemen we genoegen met een iets lager rendement als er vanwege milieuaspecten een hogere investering zou moeten plaatsvinden’ Financiële criteria in ·enge zin’ lossen deze vraagstukken niet op. De uiteindelijke beslissing zal mede ingegeven worden door morele en soms enigszins ideële overwegingen. De vraag is of de in 2001 in de Verenigde Staten afgedwongen nieuwe regels (via de wet Sarbanas-Oxley) hierbij van invloed zijn.
Deze wet vormde een onmiddellijk antwoord op de witteboordencriminaliteit in de vorm van boekhoudschandalen in de Verenigde Staten. Ondertekening van het kantoorruimte huren maastricht jaarverslag gebeurt overigens al in Nederland. Bestuurders en commissarisssen zijn wettelijk aansprakelijk als een en ander niet in orde mocht blijken. Het gaat er dan vooral om dat bestuurders integer zijn. Dan zijn karaktereigenschappen belangrijker dan formele regels. Straffen en sancties kantoorruimte huren breda hebben zin als afschrikmiddel en vormen daarmee een (extra) stimulans om het financiële toezicht en benoemingsbeleid van topbestuurders goed te organiseren.

De lokale managers

Gerelateerde afbeelding

De lokale managers krijgen dus veel meer verantwoordelijkheden, namelijk voor de ‘centers of excellence’ van de groep. Ze nemen deel aan projectgroepen waarin alle geledingen van de onderneming zijn vertegenwoordigd, hebben de bevoegdheid om beslissingen te nemen die een directe invloed hebben op de lokale resultaten en zijn tevens verantwoordelijk voor het verschaffen kantoorruimte huren eindhoven van informatie die belangrijk is voor datgene waar men mee bezig is.
Philips verandert van bedrijf in netwerk Is Philips een bedrijf of een knooppunt van allianties? Nog altijd zal de neiging groot zijn om aan het eerste te denken, maar in feite ontwikkelt het concern zich snel tot een actieve ‘netwerker’. Van onderzoek via productie naar verkoop, alle bedrijfsprocessen kunnen tegenwoordig in teamverband plaatsvinden. Deil heet de nieuwste aanwinst voor de alliantiestal van Philips. De twee maakten onlangs bekend vijf jaar lang te zullen samenwerken, wat Philips in die tijd een kleine zes miljard euro omzet moet opleveren. De grootste pc-fabrikant ter wereld koopt bij Philips beeldbuizen, platte beeldschermen, cd- en dvd-recorders en communicatiechips; in ruil waarvoor Philips Deil-computers zal afnemen. Minstens zo belangrijk is dat Deil ook losse pc-onderdelen van Philips gaat kantoorruimte huren den haag verkopen. Dat past in het streven van topman Gerard Kleisterlee om Philips in de Verenigde Staten beter op de kaart te zetten. Vorig jaar sloot hij daarvoor al een alliantie met AOL Time Warner, waarbij Philipsproducten door deze grootste Amerikaanse uitgever via televisie en internet prominent onder de aandacht gebracht zullen worden. Begin deze week maakte Kleisterlee bekend dat Nike en Philips sportkleding van leuke en nuttige elektronica gaan voorzien en onder gezamenlijke naam gaan verkopen. Dat zal de naamsbekendheid van Philips verder vergroten terwijl de associatie met een erkend topmerk als Nike tevens het imago van Philips versterkt. Dankzij Deil krijgt Philips nu opnieuw zo’n imago-oppepper en tegelijk krijgt het concern toegang tot de belangrijkste kantoorruimte huren maastricht winkel voor pc-apparatuur in de VS: de internetsite van Deil, die de grootste pc-verkoper op het web is. ADL, Nike en Deil, het zijn netwerkpartners die vooral voor de marketing van Philips van belang zijn. Op andere fronten gaat het concern de laatste tijd echter ook veel allianties aan. Dat begint al bij het onderzoek naar nieuwe technologieën en producten. Terwijl het Natlab van Philips vorig jaar een recordaantal van 2981 patenten op zijn naam zette, knoopt het concern de laatste tijd ook tal van banden aan met, en kantoorruimte huren breda investeert het in, zogeheten start-ups. Die bedrijfjes hebben vaak baanbrekende technologieën ontwikkeld. Zo komt Philips binnen een jaar met een beeldscherm zo dun als een vel papier, dat gebruikmaakt van een uitvinding van het Amerikaanse E-lnk.

Overheid en industrie

Gerelateerde afbeelding

Overheid en industrie hebben te maken met de zorg voor het landschap. Het opofferen van natuurschoon met een beroep op de economische noodzaak wordt nog slechts zelden geaccepteerd. De overheid wordt hiermee geconfronteerd in de vorm van bezwaren die naar voren worden gebracht bij het indienen van bestemmingsplannen en ontwerpen voor wegenaanleg en kantoorruimte huren eindhoven spoorverbindingen (Betuwelijn). milieubele1d Nu binnenlandse milieumaatregelen enig effect lijken te sorteren, krijgt het milieubeleid meer en meer een internationaal karakter. De aandacht richt zich vooral op de luchtkwaliteit (C02 of ozon) en op de internationale energievoorziening, klimaatbeheersing en voedselproductie. Landelijk tonen de cijfers dat verzuring en vermesting afnemen. De hoeveelheid afval van consumenten- en industriële verpakkingen stabiliseert zich bij toenemende productie; de helft van alle eenmalige kantoorruimte huren den haag verpakkingen wordt reeds gerecycled. Een duurzaam energiesysteem mondiaal duurzaam energiesysteem zal gebaseerd (moeten) zijn op zonne-energie, zodat op den duur fossiele brandstoffen slechts een marginale rol spelen. Ook waterkracht en geothermische warmte (aardwarmte) zijn in opkomst. De huidige ontwikkeling van alternatieve energiebronnen (onder andere wind- en zonne-energie) vertoont gelijkenis met de invoering van stoomkracht, zo wordt in een recente studie gesteld. De politiek zal zich in deze (moeten) richten kantoorruimte huren maastricht naar internationale milieuafspraken, die de komende jaren steeds dwingender zullen worden gemaakt.
Bij het bepalen van de marktfactoren vormen de grootte en de samenstelling van de markt belangrijke gegevens. Vaak is het moeilijk om de omvang van de markt vast te stellen. Toch is het nodig om een beeld te vormen van de markt die men wil bewerken. Hierbij is het nuttig om uit te gaan van de functie die het product vervult. De technische marktfactoren eigenschappen van het product zijn minder belangrijk. fl+MH!M We nemen een voorbeeld uit de automobielindustrie. Zeer ruim gezien is een auto een transportmiddel. Als een automobielfabrikant zijn markt definieert als de markt van transportmiddelen, dan kantoorruimte huren breda komen voor productie ook treinen, trams, vliegtuigen en schepen in aanmerking. Deze omschrijving van de markt is duidelijk te ruim. Zelfs de totale automarkt is als definitie te ruim: een Rolls-Royce concurreert niet met een auto in de middenklasse. Het is wel zinvol om te kijken naar bepaalde segmenten van de markt, die bepaald worden door onder meer prijs, inkomen van de koper en eisen die aan de auto worden gesteld.

Functioneren van organisaties

Gerelateerde afbeelding

Functioneren van organisaties in relatie tot hun omgeving
Bedrijven en instellingen zijn organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan de functie die ze in de maatschappij vervullen. Als zodanig zijn kantoorruimte huren eindhoven organisaties dus onderdeel van de samenleving. De samenleving kan worden gezien als de omgeving waarbinnen organisaties functioneren. Het functioneren van organisaties is dan ook altijd onderhevig aan invloeden vanuit de maatschappelijke omgeving. Omgekeerd oefenen organisaties op hun beurt zelf ook invloed uit op de omgeving. Dit geldt niet alleen voor industriële en agrarische bedrijven en voor financiële instellingen kantoorruimte huren den haag in het bank- en verzekeringswezen, maar bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg voor ziekenhuizen en verpleeghuizen.
De omgeving van een organisatie bestaat uit partijen, of belanghebbenden, en uit situaties en omstandigheden die door omgevingsfactoren worden bepaald. In figuur 3.1 zijn de belangrijkste partijen en omgevingsfactoren weergegeven die in het algemeen het functioneren van een organisatie beïnvloeden.
Partijen, of belanghebbenden, zijn aanwijsbare en aanspreekbare instanties die direct invloed (kunnen) uitoefenen op het functioneren van een organisatie. Denk kantoorruimte huren maastricht aan afnemers, leveranciers, vermogensverschaffers, concurrenten, de overheid, belangenorganisaties (de consumentenbond), vakbonden en dergelijke. Deze partijen oefenen direct invloed uit op een individuele organisatie door bijvoorbeeld producten of diensten te kopen, door arbeidskracht en kennis, door grondstoffen of halffabrikaten te leveren, door geld ter beschikking te stellen. Ook wordt invloed kantoorruimte huren breda uitgeoefend door het stellen van maatschappelijke eisen en randvoorwaarden waaraan te leveren producten of diensten en de processen waarin deze totstandkomen moeten voldoen. Denk aan milieubepalingen, Arbovoorschriften voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn op de werkplek, prijsvoorschriften, kwaliteitseisen en dergelijke.

Stadia in groei

Gerelateerde afbeelding

Ontwikkeling van een bedrijf
Uit de praktijk blijkt dat er bepaalde problemen zijn waarmee bedrijven in hun groei en ontwikkeling allemaal in ongeveer hetzelfde stadium van hun kantoorruimte huren eindhoven ontwikkeling worden geconfronteerd. Met behulp van deze punten van overeenkomst kan worden aangegeven welke voorwaarden bepalend zijn voor de effectiviteit van een bedrijf in een bepaald stadium. Vergelijk bijvoorbeeld een groeiprobleem van een zes maanden oud bedrijf dat inmiddels al twintig kantoorruimte huren den haag werknemers telt met een ontwikkelingsprobleem in een gevestigd bedrijf dat al dertig jaar bestaat en zeshonderd werknemers telt. In het eerste geval is bijvoorbeeld planning van de cashflow urgent, terwijl in het tweede geval coördinatie en beheersing van de bedrijfsactiviteiten via expliciete strategische planning en budgettering het meest dringend is. Om een beter inzicht te geven in de problematiek van kleine en groeiende kantoorruimte huren maastricht ondernemingen worden in dit verband vijf groeistadia onderscheiden. Bedrijven kunnen nader worden bezien via de invalshoeken jong-volgroeid en kleingroot (via een index voor omvang, aantal vestigingen, complexiteit) én een vijftal factoren met betrekking tot het management: stijl van leidinggeven, organisatiestructuur, mate van formalisering, strategische doelstellingen en betrokkenheid van de kantoorruimte huren breda eigenaren( eigenaar) bij het bedrijf.
De vijf groeistadia zijn: 1 bestaansopbouw 2 overleven 3 succes 4 expansie S optimale verhoudingen.
In figuur 2.4 is deze ontwikkelingsgang grafisch weergegeven. Deze indeling is totstandgekomen na het rubriceren van materiaal uit op de praktijk gericht onderzoek.

Managementpraktijkgeval OR-pioniers van Ajax

Gerelateerde afbeelding

llManagementpraktijkgeval OR-pioniers van Ajax
Het is de enige \·oetbalclub in Nederland met een ondernemingsraad en ze zijn er best trots op. Toch moeten ze bij de OR van AFC Ajax NV nog wel een beetje wennen aan hun nieuwe status. Ze voelen zich pioniers in ondernemingsradenland en zijn vooral bezig met de terreinafbakening. De aard van het voetbalbedrijf, dat in vele opzichten afwijkt van kantoorruimte huren eindhoven het ‘normale’ bedrijf<;Jeven, maakt het ze er niet gemakkelijker op.
Werken in het weekend, toernooien in het buitenland en avondtrainingen zijn voor een groot deel \·an het Ajax-personeel altijd regel en nooit uitzondering. Dat is lastig te ondervangen in het arbeidsvoorwaardenpakket. ‘We hebben nog een lange weg te gaan’, erkent ORvoorzitter Frank van Deursen. ‘Maar ook de pioniers zijn begonnen met het neerzetten van een blokhut en waagden zich niet meteen aan de villa.’ Dat ondernemingsraden zo’n zeldzaam verschijnsel zijn in de kantoorruimte huren den haag voetballerij, heeft volgens OR-secretaris
Michel Sleutelberg vooral te maken met onwennigheid. ‘We komen voort uil clubs waar tol voor kort alleen maar nijwilligers werkten. Behalve de contractspelers werd er niemand betaald. Maar met het groter worden Yan de stadions, komen er meer mensen in dienst en dan zie je dat ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de clubs toeneemt. Na onze verhuizing in 1 996 van De Meer naar de Arena hebben \\·e een explosieve groei in het personeelsbestand doorgemaakt van circa 20 naar l 50 werknemers (van wie ± 60 contractspelers). Noodzakelijken,·ijs moet je dan bepaalde dingen beter gaan regelen.’ ‘Essentieel is ook,’ vult Van Deursen aan, ‘dat Ajax ervoor gekozen heeft het kantoorruimte huren maastricht personeel in loondienst te nemen. Veel BVO’s (beroepsvoetbalorganisaties) kiezen ervoor om extern mensen in te huren. In dat geval heb ie geen OR nodig.’ In hel najaar ,·an 1998, net na de beursgang van Ajax, werden verkiezingen gehouden voor de OR. De opkomst was verrassend hoog, zo’n 80% en voor de Cvcn beschikbare plaatsen kantoorruimte huren breda hadden zich Lien kandidaten aangemeld. ‘Geen slechte Stan’, vindt Van Deursen, de voor7illcr van het eerste uur. ‘