Registratie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Registratie De wet bepaalt dat publiekrechtelijke beperkingen moeten worden geregistreerd in een register dat voor iedereen publiek toegankelijk is. Voor gemeentelijke besluiten is dat een gemeentelijk register, voor overige besluiten is dat het kadaster. Beide registers zijn winkel huren eindhoven gekoppeld en staan ‘on line’ met elkaar in verbinding.
Ad b Aansprakelijkheid Een niet of niet juist geregistreerde publiekrechtelijke beperking is wel rechtsgeldig. Het is dus van belang dat de raadpleger van de registers beschermd wordt tegen fouten van de registrerende instanties. Daarom worden deze instanties – onder winkel huren den haag voorwaarden-aansprakelijk gesteld voor uit foute registraties voortvloeiende schade (art. 13 Wkpb).
8.8 Boswet
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Boswet, en de relatie met andere wetten.
8.8.1 Doel van de wet
Doel van de Boswet is de bewaring van bossen en andere houtopstanden.
8.8.2 Instrumenten
Om het doel te bereiken zijn in de Boswet de volgende instrumenten opgenomen: a velling en herbeplanting; b kapverbod; c kapverordening.
Ad a Velling en herbeplanting Volgens art. 2 Boswet is degene die voornemens is houtopstanden te vellen, anders dan bij wijze van dunning, verplicht zijn winkel huren maastricht voornemen minstens een maand van tevoren te melden bij de directeur van het Staatsbosbeheer, met een speciaal formulier. Wordt de melding achterwege gelaten, dan is dat een strafbaar feit.
324 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Nadat de houtopstand is geveld, is de grondeigenaar verplicht om binnen drie jaar de grond opnieuw te beplanten (art. 3 Boswet). Op grond van art. 6 Boswet kan de minister van LNV van de herplantverplichting vrijstelling verlenen. Tegen besluiten die zijn genomen winkel huren breda op grond van art. 2 t/m 6 Boswet, geldt een van de Awb afwijkende beroepsregeling. Er moet namelijk beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en niet bij de rechtbank.
Ad b Kapverbod Op grond van art. 13 Boswet kunnen de ministers van OC&W en van LNV het vellen van bossen en houtopstanden verbieden voor telkens een periode van maximaal vijf jaar.

Leegstandwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Leegstandwet, en de relatie met andere wetten.
8.3.1 Doel van de wet De eigenaar van een leegstaand gebouw dat bestemd is voor afbraak of nieuwbouw, ziet zich vaak met een tweetal risico’s geconfronteerd: Als het pand leeg blijft staan, kan het worden gekraakt, met alle nadelige gevolgen winkel huren eindhoven van dien. Om aan kraken van het pand te ontkomen bestaat de mogelijkheid om het pand te verhuren. Het gevolg hiervan is echter dat het pand niet ontruimd kan worden omdat de huurder zich op de huurbescherming van het BW kan beroepen.
308 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, voorziet de Leegstandwet in de mogelijkheid om leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren waarbij winkel huren den haag een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het BW niet van toepassing is. De Leegstandwet is in 1981 dus ingevoerd ter bestrijding van ongerechtvaardigde leegstand van woningen en andere gebouwen. De wet is daarnaast te beschouwen als een antikraakwet.
8.3.2 Instrumenten Om het doel van de Leegstandwet te kunnen bereiken is daarin het volgende instrument opgenomen: het vergunningstelsel.
De wet biedt de mogelijkheid om een leegstaand pand te verhuren indien men beschikt over een vergunning van burgemeester en winkel huren maastricht wethouders. Art. 15 lid 3 Leegstandwet geeft de gevallen aan waarin de vergunning wordt verleend. De vergunning wordt slechts verleend indien: 1 het gebouw of de woning, voor de verhuring waarvan de vergunning wordt gevraagd, leegstaat; 2 van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het gebouw of de woning op een andere wijze dan door het aangaan van één of meer huurovereenkomsten dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting; 3 de eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden winkel huren breda en mogelijkheden in voldoende mate zal worden bewoond; 4 de eigenaar, indien het gaat om woonruimte die is bestemd voor afbraak of vernieuwbouw, aantoont dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en voorts dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.

Financiële steun

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
Hier wordt ingegaan op twee soorten financiële steun: financiering van stedelijke vernieuwing en de verbetering van de kwaliteit van het landelijke gebied; financiering van winkel huren eindhoven bevordering van het eigenwoningbezit.
7 .2.1 Stedelijke vernieuwing Op grond van de Woningwet is aan de corporaties geldelijke steun in vele vormen verleend om hun taken te kunnen uitvoeren. Daarmee is een woningvoorraad gevormd: de corporaties bezitten samen zo’n 75% van alle huurwoningen in Nederland. Bovendien hebben de corporaties een groot vermogen opgebouwd dat overigens niet gelijk verdeeld is: rijke corporaties, meestal op het platteland, hebben meer vermogen dan voor hun taken nodig is; arme corporaties, meestal in stedelijke gebieden, hebben te weinig vermogen voor hun taken. Omdat de sector zelf voldoende winkel huren den haag investeringen kan opbrengen, is het verstrekken van geldelijke steun op grond van het Besluit woninggebonden subsidies dat steunde op de Woningwet, afgebouwd. In art. 81 en 82 maakt de Woningwet het nog steeds mogelijk om uit ’s Rijks kas aan gemeenten of provincies of anderen financiële middelen of subsidie te verstrekken voor andere activiteiten dan die waarvoor ingevolge de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) subsidie kan worden verleend, voor zover deze activiteiten passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving. Het accent ligt echter op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
290 7 Woningwet: voorziening in winkel huren maastricht woningbehoefte en financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is een doeluitkering op grond van de Wet stedelijke vernieuwing. Het is speciaal ingesteld om de aantrekkelijkheid van de steden te vergroten die leefbaarder moeten worden en hun positie versterken. Met het ISV-budget kan het stedelijke voorzieningenpakket worden uitgebreid en vernieuwd. Volgens de Wsv draagt de gemeenteraad zorg voor stedelijke vernieuwing (art. 2 Wsv). Hiertoe stelt de gemeenteraad verplicht een ontwikkelingsprogramma vast of treft hij anderszins maatregelen in het belang van de stedelijke vernieuwing.
Het ISV-geld is bedoeld voor het treffen winkel huren breda van fysieke maatregelen op het terrein van wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen.
• Voorbeeld De maatregelen kunnen voorzieningen betreffen als: de aanleg of transformatie van (bestaande) wijken, parken en bedrijfsterreinen; het treffen van duurzame milieumaatregelen, het opheffen van lokale milieuhinder, bodemsanering; het verbeteren van de fysieke condities voor stedelijke economische bedrijvigheid.

Een luchtbehandelingsinstallatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de gemeente Voorst was ten behoeve van een luchtbehandelingsinstallatie met een biofilter en composteercellen voor een afvalverwerkingsbedrijf een gedoogbesluit genomen ten aanzien van het zonder milieuvergunning in werking zijn. De vraag was winkel huren eindhoven of de bouwaanvraag voor de composteercellen langer moest worden aangehouden nu er sprake was van een gedoogbesluit. In zijn uitspraak bepaalde de president van de rechtbank dat een gedoogbesluit ook voor de toepassing van art. 52 Wonw, niet gelijk kan worden gesteld met een milieuvergunning. De aanhouding bleef dus in stand. (Pres. Rb. Zutphen 4 januari 1995, BR 1995, blz. 221)
Binnen vier weken na de beëindiging van de aanhouding van de bouwvergunning verlenen burgemeester en wethouders de bouwvergunning. Omdat de aanhouding alleen mag plaatsvinden als er geen weigeringsgrond voor de bouwvergunning is, kan na de beslissing op winkel huren den haag de aanvraag milieuvergunning, de bouwvergunning alleen nog maar verleend worden. Indien burgemeester en wethouders niet binnen die vier weken beslissen, is de bouwvergunning van rechtswege verleend (art. 52 lid 3 Wonw).
De milieuvergunning kan ertoe leiden dat de aanvraag bouwvergunning gewijzigd moet worden. Binnen twee weken na de beëindiging van de aanhouding delen burgemeester en wethouders dit aan de aanvrager mede. Hij krijgt dan nog vijf weken de tijd om zijn bouwplan aan te passen en gewijzigd in te dienen (art. 52 lid 4 Wonw). Burgemeester en wethouders moeten binnen vier winkel huren maastricht weken op de gewijzigde aanvraag beslissen; doen zij dat niet, dan is de bouwvergunning van rechtswege verleend. Als de aanvrager geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om een gewijzigde aanvraag in te dienen, is de bouwvergunning van rechtswege verleend (art. 52 lid 5 Wonw). Dat is voor de aanvrager een probleem, omdat hij dan een bouwvergunning heeft voor een ander plan dan waarvoor hij de milieuvergunning heeft. Hij kan het dus niet uitvoeren. Dat levert overigens voor het bestuursorgaan een handhavingsprobleem op. De aanvrager doet er verstandig aan zijn aanvraag bouwvergunning aan te passen. Indien burgemeester en wethouders niet zelf het winkel huren breda bestuursorgaan zijn dat op de aanvraag milieuvergunning moet beslissen, moeten zij afschriften van hun aanhoudingsbeslissing, bouwvergunning en hun brief waarin zij de aanvrager in de gelegenheid stellen een gewijzigde aanvraag in te dienen, zenden aan het andere bestuursorgaan (art. 52 lid 6 Wonw).

Bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestemmingsplan Als een bouwvergunningplichtig bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, mag de bouwvergunning niet zonder meer worden geweigerd. Eerst moeten burgemeester en wethouders nagaan of zij een ontheffing van het bestemmingsplan kunnen verlenen (onder bestemmingsplan wordt ook verstaan inpassingsplan en beheersverordening (art. 1 lid 1 onder f Wonw) of de winkel huren eindhoven gemeenteraad een projectbesluit kan nemen.
Ontheffing Als bij voorbaat duidelijk is dat niet aan de voorwaarden voor het geven van de ontheffing wordt voldaan, hoeven burgemeester en wethouders er niet van uit te gaan dat om de ontheffing is verzocht. Een definitief bouwwerk komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een ontheffing op grond van art. 3.22 Wro. Indien burgemeester en wethouders een ontheffing kunnen verlenen of de gemeenteraad een projectbesluit kan nemen, moet nagegaan worden of burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van die bevoegdheid gebruik willen maken. Als zij daarvan geen gebruik willen maken, moet een weigering van de ontheffing of het projectbesluit volgen en ook winkel huren den haag de weigering van de bouwvergunning. Indien men wel van die bevoegdheid gebruik wil maken, zal uit het verloop van de te volgen procedure blijken of die wil nog steeds bestaat aan het eind van de procedure. Mogelijk worden bijvoorbeeld zienswijzen naar voren gebracht, die duidelijk maken dat het toch niet wenselijk is de ontheffing te verlenen of het projectbesluit te nemen. Zowel licht- als regulier-bouwvergunningplichtige bouwwerken moeten aan het bestemmingsplan voldoen.
De indiener van een aanvraag bouwvergunning hoeft niet apart om een ontheffing of een projectbesluit te vragen. Volgens art. 46 lid 3 Wonw moet een aanvraag winkel huren maastricht om bouwvergunning die slechts kan worden ingewilligd na ontheffing of na het nemen van een projectbesluit worden geacht mede een verzoek in te houden om zo’n ontheffing of projectbesluit. Indien het bouwplan in strijd is met de regels van het geldende bestemmingsplan, moet aldus worden nagegaan of het mogelijk is een binnenplanse ontheffing te geven (art. 3.6 lid 1 onder c Wro); een tijdelijke ontheffing te geven (art. 3.22 Wro); een ontheffing (‘kruimelgeval’) te geven als aangegeven in art. 4.3.1 Bro (art. 3.23 Wro); een ontheffing te geven van de winkel huren breda beheersverordening (art. 3.38 lid 4 Wro); een projectbesluit te nemen als bedoeld in art. 1 lid 1 onder f Wro.
De ontheffing van de beheersverordening komt alleen in aanmerking als er in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening geldt. Ook de overige ontheffingen komen alleen in aanmerking als aan de bepalingen die daarvoor gelden wordt voldaan.

De Afdeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In haar uitspraak verwoordt de Afdeling haar standpunt over de vergunningplicht als volgt:
‘Ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Voor de beantwoording van de vraag of voor een voorgenomen handeling een vergunning vereist is, kan een vergunning worden aangevraagd dan wel door een derde om het treffen van bestuurlijke winkel huren eindhoven handhavingsmaatregelen worden verzocht. Het bevoegde bestuursorgaan dient bij het nemen van een besluit op zulk een aanvraag of verzoek de vraag naar de vergunningplicht als een voorvraag te beoordelen. Vervolgens kan tegen het aan het besluit ten grondslag liggende oordeel omtrent de vergunningplicht door het aanwenden van een rechtsmiddel tegen het besluit worden opgekomen. Wanneer een bestuursorgaan, los van een aanvraag om vergunning of een verzoek om handhaving als hiervoor aangegeven, op een daartoe strekkend verzoek een oordeel geeft over de vraag of voor het verrichten van een bepaalde handeling een vergunning is vereist, kan dit oordeel in het winkel huren den haag algemeen niet als een publiekrechtelijke rechtshandeling in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb worden aangemerkt. Op het voorgaande kan een uitzondering worden gemaakt indien het doen van een aanvraag voor een vergunning onevenredig bezwarend is dan wel indien het doen van een verzoek om het treffen van handhavingsmaatregelen wegens het intreden van onomkeerbare gevolgen of anderszins onevenredig bezwarend is.’
De mededeling van de gemeente dat een bouwvergunning nodig is, kan schade veroorzaken als bij de rechter blijkt dat die mededeling niet juist is.
• Voorbeeld De gemeente Maastricht had van tevoren aan een woningbouwstichting meegedeeld dat een bouwvergunning nodig was voor vervanging van keukens en kozijnen, hetgeen achteraf niet juist bleek te zijn. De bouwvergunning werd aangevraagd en
6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte en na een reguliere bouwvergunning 233
geweigerd. Zowel de rechtbank als winkel huren maastricht de Afdeling stelden dat geen bouwvergunning nodig was. Door de vertraging liep de bouwer schade op die door de gemeente moest worden vergoed. De Afdeling: ‘De rechtbank heeft het verzoek om schadevergoeding afgewezen. De Afdeling deelt dit standpunt van de rechtbank niet. Daarbij is in aanmerking genomen dat appellante ( …) zich, voorafgaande aan het indienen van een aanvraag om bouwvergunning, tot de gemeente (Maastricht) heeft gewend met de vraag of voor de in geding zijnde werkzaamheden een bouwvergunning nodig zou zijn. Deze vraag is van de zijde van de gemeente, onder verwijzing naar de gemeentelijke informatiebrochure( … ) bevestigend beantwoord. De Afdeling leidt hieruit af dat appellante is afgegaan op van gemeentewege winkel huren breda verstrekte, naar is gebleken, onjuiste informatie. Nu dientengevolge met de voorgestane werkzaamheden geen aanvang kon worden gemaakt, is de Afdeling van oordeel dat appellante door het indienen van de bouwaanvraag (vertragings)schade heeft geleden.’ (ABRVS 29 februari 1997, AB 1996/146)

Voorzieningen ter verbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien niet aan de aanschrijving wordt voldaan, is er sprake van een overtreding waarna handhaving kan plaatsvinden. Degene tot wie een aanschrijving is gericht, is verplicht daaraan te voldoen. Dat geldt ook voor zijn rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger (art. 14a Wonw). Om dubbele procedures te voorkomen biedt art. 15 Wonw aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om gelijktijdig met de aanschrijving (inzake welstand of de voorzieningen ter verbetering of de kantoor huren zutphen verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of beheer te geven) te besluiten tot handhaving. Het gaat dan om toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. Aanschrijving en handhavingsbesluit worden gelijktijdig bekendgemaakt. Het besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom is wat betreft de mogelijkheid van bezwaar en beroep onderdeel van de kantoor huren beverwijk aanschrijving.
Het Bouwbesluit 2003 bevat eisen voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw zijn de eisen doorgaans hoger. Volgens art. 13 Wonw kunnen burgemeester en wethouders, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is, de bevoegde persoon verplichten tot het binnen een door hen te bepalen termijn treffen van bepaalde voorzieningen. Deze voorzieningen kantoor huren schiedam moeten ertoe leiden dat de staat van dat gebouw, dat bouwwerk of die standplaats verbetert, maar niet hoger dan het niveau dat geldt voor nieuwbouw.
•Voorbeeld Zo kunnen burgemeester en wethouders een eigenaar aanschrijven tot het aanbrengen van hang-en sluitwerk in een bestaand gebouw.
Voor nieuwbouw geldt de eis van art. 2.215 Bouwbesluit 2003:
‘Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt kantoor huren tiel ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een nietgemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.’

Financiële bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Opbrengsten De belangrijkste van de te ramen opbrengsten betreft de uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied. Hierbij wordt de fictie gehanteerd dat de gemeente alle gronden uitgeeft. Voor deze post wordt uitgegaan van geraamde (genormeerde) opbrengsten. Het doet voor de te betalen exploitatiebijdrage niet ter zake of de gerealiseerde opbrengsten kantoor huren zutphen hoger of lager zijn dan de geraamde.
Verhaal en exploitatiebijdrage De gemeente kan de kosten slechts verhalen tot maximaal het bedrag van die opbrengsten (art. 6.16 Wro). Dit vormt een belangrijke bescherming van particuliere eigenaren tegen het te hoog oplopen van de kosten van de locatie. Burgemeester en wethouders moeten de kosten met inachtneming van het exploitatieplan verhalen door aan de bouwvergunning het voorschrift te verbinden dat de vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is (art. 6.17 lid 1 Wro). Maar als de bijdrage anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld doordat de kantoor huren beverwijk kosten zijn meegenomen in een gronduitgiftecontract, mogen burgemeester en wethouders niet nogmaals de kosten verhalen.
Als burgemeester en wethouders voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag een exploitatiebijdrage met betrekking tot de betreffende grond overeenkomen en die verzekerd is, is er ook geen mogelijkheid meer voor kostenverhaal. Die eerdere bijdrage vrijwaart tegen kostenverhaal via de bouwvergunning. Door een exploitatiebijdrage overeen te komen verspeelt de gemeente het recht op aanvullend kostenverhaal. Andersom betekent dit dat, wanneer volgens de regelen der kunst een hoger bedrag is overeengekomen, de particulier bij de overeenkomst geen recht op een lagere bijdrage kantoor huren schiedam kan ontlenen aan het exploitatieplan, tenzij zo’n verrekening in het contract is opgenomen.
In de bouwvergunning komt een termijn te staan waarbinnen de exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Er kan ook een betalingsregeling worden opgenomen. Art. 6.18 en 6.19 Wro geven de methode weer om het verhaalbare bedrag te berekenen.
• Voorbeeld Stel dat de gemeente met de andere grondeigenaren een nieuwbouwwijk ontwikkelt met recreatieve voorzieningen, infrastructuur en groen. Het gaat om 10 vrijesectorwoningen, 50 sociale huurwoningen en 10 000 m2 volkstuinen. De gemeente stelt dan een begroting op voor een verdeling van de kosten onder de betrokken partijen. Eerst moeten daartoe de basiseenheden en de kantoor huren tiel gewogen basiseenheden worden gedefinieerd. De gewogen basiseenheid wordt vastgesteld aan de hand van de gronduitgifteprijs:
1 00 m2 volkstuinen 1 sociale huurwoning 1 vrijesectorwoning
De som wordt dan:
Basiseenheden = 1 = 1 = 1
Gewogen basiseenheid 0, 1 1 4

Provinciale regels

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De door Provinciale Staten vastgestelde algemene regels zijn voor een categorie gemeentelijke plannen. Ze hebben het karakter van instructieregels. In de verordening kan worden bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van het grondgebied van de provincie.
•Voorbeeld Zo zou de provincie kunnen kantoor huren zutphen regelen dat bestemmingsplannen ten aanzien van agrarische bedrijven in gebieden die tot de ecologische hoofdstructuur behoren een aan te geven maximum bouwoppervlak zullen bevatten.
Tenzij bij de verordening een andere termijn wordt gesteld, stelt de gemeenteraad binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening een bestemmingsplan of een beheersverordening vast met inachtneming van de verordening.
Bij of krachtens een verordening kunnen kantoor huren beverwijk regels worden gesteld die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat in de verordening begrepen gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de verordening zolang geen bestemmingsplan of beheersverordening in werking zijn getreden. Door art. 44 lid 1 onder f Wonw is daaraan het belangrijke gevolg verbonden dat een reguliere bouwvergunning ook moet worden geweigerd, indien het bouwen in strijd is met de regels, gesteld bij of krachtens deze provinciale verordening.
Het kan acuut nodig zijn dat bouwen of gebruiksveranderingen worden voorkomen om het doel van de verordening niet in gevaar te brengen. Provinciale Staten kunnen daartoe verklaren dat een verordening wordt voorbereid. Die verklaring werkt als voorbereidingsbesluit: besluiten op aanvragen bouwvergunning moeten worden aangehouden als de vergunning niet geweigerd kan kantoor huren schiedam worden (art. 4.1 lid 5 Wro). Gedeputeerde Staten treden in de plaats van burgemeester en wethouders voor de beslissing op de aanvragen. Het voorbereidingsbesluit vervalt bij de inwerkingtreding van de verordening maar uiterlijk na zes maanden. Daarna kan de beslissing op een aanvraag bouw- of aanlegvergunning niet meer worden aangehouden en wordt de vergunning verleend. Het voorstel voor een ontwerp van de vast te stellen provinciale verordening wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant, langs elektronische weg en op de kantoor huren tiel in de provincie gebruikelijke wijze is bekendgemaakt en aan eenieder de gelegenheid is geboden om binnen een bij die bekendmaking te stellen termijn van ten minste vier weken schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen over het ontwerp ter kennis van Provinciale Staten te brengen (art. 4.1 lid 6 Wro).

Projectbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Projectbesluit Het is mogelijk dat een gemeenteraad een project van gemeentelijk belang wil verwezenlijken en nog niet wil overgaan tot het vaststellen van de wijziging van een bestemmingsplan om het project mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men de kantoor huren zutphen beheersaspecten later wil regelen of dat men de voorkeur geeft aan een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een groter gebied dan alleen het gebied van het te verwezenlijken project. Art. 3.10 Wro geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een projectbesluit te nemen, welke bevoegdheid de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders kan delegeren. Het projectbesluit loopt vooruit op het bestemmingsplan dat tijdig na het projectbesluit moet worden vastgesteld. Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden moeten burgemeester en wethouders een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage leggen, kantoor huren beverwijk overeenkomstig dat projectbesluit. Omdat het gebruiksverbod in art. 7 .10 Wro ook betrekking heeft op strijdig gebruik met een projectbesluit en omdat niet in strijd met een projectbesluit (art. 44 lid 1 onder c Wonw) een bouwvergunning mag worden verleend,
heeft het projectbesluit dezelfde belangrijke rechtsgevolgen als een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet overeenkomstig het projectbesluit worden vastgesteld: het projectbesluit leidt aldus tot een vervroeging van de gelding van het bestemmingsplan kantoor huren schiedam voor het projectgebied.
Omdat aan een projectbesluit dezelfde procedurele en inhoudelijke eisen zijn gesteld als aan het daarna vast te stellen bestemmingsplan, is het de vraag of er veel projectbesluiten zullen worden genomen: als het bestemmingsplan wordt beperkt tot het gebied van het project, kan de verwezenlijking van het project ook worden bereikt en behoeft de procedure maar een keer te worden doorlopen.
Inhoud van het projectbesluit Het projectbesluit kantoor huren tiel bevat een goede ruimtelijke onderbouwing van het project, zoals dat gold voor de vrijstelling destijds op grond van art. 19 WRO. Er kunnen voorschriften en beperkingen aan het projectbesluit worden verbonden, die ook betrekking kunnen hebben op de uitvoerbaarheid van het project.