Managementpraktijkgeval OR-pioniers van Ajax

Gerelateerde afbeelding

llManagementpraktijkgeval OR-pioniers van Ajax
Het is de enige \·oetbalclub in Nederland met een ondernemingsraad en ze zijn er best trots op. Toch moeten ze bij de OR van AFC Ajax NV nog wel een beetje wennen aan hun nieuwe status. Ze voelen zich pioniers in ondernemingsradenland en zijn vooral bezig met de terreinafbakening. De aard van het voetbalbedrijf, dat in vele opzichten afwijkt van kantoorruimte huren eindhoven het ‘normale’ bedrijf<;Jeven, maakt het ze er niet gemakkelijker op.
Werken in het weekend, toernooien in het buitenland en avondtrainingen zijn voor een groot deel \·an het Ajax-personeel altijd regel en nooit uitzondering. Dat is lastig te ondervangen in het arbeidsvoorwaardenpakket. ‘We hebben nog een lange weg te gaan’, erkent ORvoorzitter Frank van Deursen. ‘Maar ook de pioniers zijn begonnen met het neerzetten van een blokhut en waagden zich niet meteen aan de villa.’ Dat ondernemingsraden zo’n zeldzaam verschijnsel zijn in de kantoorruimte huren den haag voetballerij, heeft volgens OR-secretaris
Michel Sleutelberg vooral te maken met onwennigheid. ‘We komen voort uil clubs waar tol voor kort alleen maar nijwilligers werkten. Behalve de contractspelers werd er niemand betaald. Maar met het groter worden Yan de stadions, komen er meer mensen in dienst en dan zie je dat ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de clubs toeneemt. Na onze verhuizing in 1 996 van De Meer naar de Arena hebben \\·e een explosieve groei in het personeelsbestand doorgemaakt van circa 20 naar l 50 werknemers (van wie ± 60 contractspelers). Noodzakelijken,·ijs moet je dan bepaalde dingen beter gaan regelen.’ ‘Essentieel is ook,’ vult Van Deursen aan, ‘dat Ajax ervoor gekozen heeft het kantoorruimte huren maastricht personeel in loondienst te nemen. Veel BVO’s (beroepsvoetbalorganisaties) kiezen ervoor om extern mensen in te huren. In dat geval heb ie geen OR nodig.’ In hel najaar ,·an 1998, net na de beursgang van Ajax, werden verkiezingen gehouden voor de OR. De opkomst was verrassend hoog, zo’n 80% en voor de Cvcn beschikbare plaatsen kantoorruimte huren breda hadden zich Lien kandidaten aangemeld. ‘Geen slechte Stan’, vindt Van Deursen, de voor7illcr van het eerste uur. ‘

Professionele culturen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Professionele culturen (naast bedrijfsculturen en nationale culturen) Naast nationale culturen en bedrijfsculturen onderscheiden we de zogenaamde professioneprofessionele cultuur Ie culturen of beroepsculturen. De hierbij horende waarden maken de leden zich gewoonberoepsculruur lijk eigen gedurende de opleiding ter voorbereiding van een beroep, bijvoorbeeld in de kantoor huren eindhoven opleiding tot registeraccountant, medisch specialist. Dit plaatst duidelijk een stempel op professionele organisaties: organisaties waar voornamelijk mensen werken met dezelfde hoogwaardige beroepsopleiding, zoals een accountantsmaatschap, een ziekenhuis, faculteiten binnen een universiteit, een organisatieadviesbureau, een ingenieursbureau.
Instandhouding van cultuur versus cultuurverandering Op het niveau van de organisatie heeft de bedrijfscultuur een belangrijke functie voor de overleving. Steeds kantoor huren den haag opnieuw zal men de vraag moeten stellen in welke mate de bestaande cultuur functioneel is voor de te bereiken doelen. Voor hen die zelf midden in het bedrijf staan en werken is die vraag niet gemakkelijk te beantwoorden. Immers, de bedrijfscultuur bepaalt in hoge mate wat men ziet en hoe men hierop reageert. Men zit bij wijze van
spreken gevangen in de zichzelf instandhoudende kringloop van waarden en normen. Vanuit de personele functie zien we bijvoorbeeld dat de toegepaste instrumenten in hoge mate zijn gericht op het instandhouden van de organisatiecultuur, denk aan werving en kantoor huren maastricht selectie, introductie, beoordeling, opvolging en managementontwikkeling. Deze processen staan er, al vóór het moment dat men tot een organisatie toetreedt, borg voor dat de waarden van aanstaande werknemers en die van het bedrijf in het algemeen niet al te zeer selectie met elkaar in strijd zullen zijn. Bij selectie uit zich dat kantoor huren breda bijvoorbeeld in de vraag of ‘de beoordeling kandidaat binnen de organisatie past’. Bij beoordeling speelt dit expliciet of impliciet wanneer de vraag beantwoord moet worden of ‘betrokkene zich gedraagt overeenkomstig de waarden, normen en opvattingen’ binnen het bedrijf(sonderdeel).

Managers: geboren of gemaakt?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Managers: geboren of gemaakt?
‘Leiders worden geboren, niet gemaakt’, zo wordt wel gezegd. Het is een uitspraak met een zekere kern van waarheid. Leiderschap zit voor een deel kantoor huren eindhoven in de genen. Leiderschap vindt echter altijd plaats binnen een sociaal-culturele context. Daarom kan op het terrein van beleid, organisatie en het dagelijkse aansturen van een organisatie veel worden aangeleerd. Als dit gebeurt zien we als het ware ‘management’ als proces met een herkenbare speciale aanpak ontstaan en zien we personen optreden die zich als managers die aanpak eigen hebben gemaakt.
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de manager is de organisatie helpen haar doelen te realiseren. Tegelijkertijd moet de manager ervoor zorgen dat ook persoonlijke ambities van medewerkers tot hun recht komen en dat aan verwachtingen van teamleden wordt voldaan. Het personeel kan tevreden en voldaan zijn; dit zegt echter niets over de geboekte resultaten. De kantoor huren den haag manager zal al zijn capaciteiten moeten aanwenden om steeds een juist evenwicht te vinden tussen de inspanningen van zijn medewerkers en de bereikte resultaten.
Dat iedere topmanager hieraan zijn eigen invulling geeft mag duidelijk zijn. Soms is daarbij verworven roem zeer vergankelijk, denk aan de opvolging bij Philips: Jan Timmer, bekend van de ‘operatie Centurion’, trad in 1990 aan, schrapte tienduizenden banen en sloot tientallen fabrieken, maar toch niet succesvol genoeg; hij werd al in 1996 ‘vervangen’ en toen opgevolgd door Cor Boonstra, de eerste topman van Philips die zijn carrière buiten het Philips-concern maakte (voorheen onder andere voorzitter Raad van Bestuur Sara Lee/DE). en naar men zei een rasondernemer en gids die met Philips wilde scoren en kennelijk vooral ‘shareholders value’ wilde creëren. Inmiddels was de methode Pieper en de roem van oud-topsporter Roel Pieper (- in perspublicaties al aangemerkt als de belangrijkste kandidaat voor kantoor huren maastricht opvolging van Boonstra -), zijn reputatie reeds vooruitgesneld: een ‘dealmaker’, iemand die ondernemingen kon omtoveren tot hapklare brokken voor een overnemende partij (denk aan het afstoten van Polygram). en kennelijk in vliegtuigen kon leven. Pieper werd in april 1998 door Boonstra als kroonprins binnengehaald. Zijn roem vervloog echter snel. Pieper had de ambitie om eerste man bij Philips te worden, maar werd door Boon
stra ‘in de wachtkamer’ gezet. De samenwerking werd beëindigd en Pieper vertrok binnen de kortste keren per juni 1999. Boonstra trok de portefeuille strategie weer naar zich toe en daarna verloor de ‘magie van Boonstra’ snel aan kracht. Na vier jaar was de successtory van Boonstra voorbij, zijn werk zat erop. Cor Boonstra nam in april 2001 afscheid met een winstwaarschuwing en incasseerde zijn optiewinst. De nieuwe bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee voert inmiddels opnieuw kantoor huren breda grote beleidswijzigingen door. Een opvallend verschil met zijn voorganger is dat de nieuwe topman Kleisterlee technisch deskundig is. Dat doet vermoeden dat Kleisterlee inhoudelijk een geduchte sparringpartner is voor de verschillende divisiebestuurders. Boonstra stuurde voornamelijk op financiële parameters. Philips-medewerkers noemen Kleisterlee doortastend, slagvaardig, heel direct en een teambuilder

MANAGER EN MANAGEMENT

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

En waarom eigenlijk? Om de ‘eenvoudige’ reden dat ‘organisaties’ een machtig middel vormen om doelstellingen te verwezenlijken die anders niet bereikt zouden kunnen worden.
Net zoals het woord ‘management’, kan het woord ‘organisatie’ in drie betekenissen gebruikt worden.
Ten eerste kan het kantoor huren eindhoven woord ‘organisatie’ in institutionele zin gebruikt worden. Deze betekenis komt voor als we een organisatie als instituut willen aanwijzen of benoemen, bijvoorbeeld Philips, Albert Heijn, de school, het Waterschap.
Ten tweede heeft ‘organisatie’ een instrumentele betekenis. Hiermee wordt bedoeld de interne organisatie, met name de organisatiestructuur, als resultaat van kantoor huren den haag ordenend handelen van mensen. Een voorbeeld van ‘organisatie’ in instrumentele zin is: Wij gaan de organisatie van Philips verbeteren, omdat deze momenteel niet goed bijdraagt aan de realisatie van de doelen.
·organisatie’ 1n functionele z1n Ten derde kan het woord ‘organisatie’ in functionele zin gebruikt worden. Dan wordt bedoeld het proces van handelen. Bijvoorbeeld in een zin als: De organisatie van een reünie is een heel gedoe, zeg’
1. 1.3 Kenmerken van hedendaags management
hedendaags management
Een blik in de geschiedenis maakt duidelijk dat overal waar mensen via een gezamenlijke inspanning iets tot stand willen brengen, altijd al van management sprake is geweest. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van piramiden in Egypte, het Colloseum in Rome of de kantoor huren maastricht Chinese muur. Wanneer we nagaan hoe indertijd de bouwstenen werden gehakt en over grote afstand vervoerd om vervolgens tot die indrukwekkende constructies te worden samengevoegd, dan is het duidelijk dat het leiden van deze projecten de nodige managementvaardigheid vereiste. Geen wonder dat wij in geschriften van oude wijsgeren als Plato en Xenophon passages aantreffen die aan management gewijd zijn. Zo zegt Socrates in één van zijn debatten over management onder meer: ‘Wanneer iemand weet wat hem te doen staat en hij is in staat daarvoor te zorgen dan maakt het weinig verschil uit of men de scepter zwaait over een koor, een gezin, een stad kantoor huren breda of een leger. Men moet daarom het leiden van een simpele huishouding niet onderschatten. Het enige verschil is immers slechts de omvang. Het opvallendste is dat geen van alle gerund kan worden zonder mensen en dat men daarvoor nergens speciale lieden aantreft. Hij, die de kunst verstaat om mensen aan de gang te houden, zal altijd slagen. Hij, die daartoe niet in staat is, zal altijd falen.’

Toelichting bij het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toelichting bij het bestemmingsplan Een bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting (art. 3.1.6 Bro). Alleen het bestemmingsplan is bindend: de toelichting helpt bij het begrijpen van het bestemmingsplan. In de toelichting staat de motivering van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Volgens art. 3:46 Awb dient een besluit te berusten op een deugdelijke kantoorruimte huren eindhoven motivering. Op grond van art. 3:2 Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Uit de toelichting moet blijken of de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voldoende kennis heeft vergaard over deze feiten en belangen. In art. 3.1.6 Bro zijn negen punten opgesomd die ten minste in de toelichting moeten zijn neergelegd: a Een verantwoording kantoorruimte huren den haag van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen.
148 4 Wet ruimtelijke ordening
b Een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding.
De zogenaamde watertoets wordt gedaan en de resultaten worden vermeld in bijvoorbeeld een waterparagraaf inzake veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.
c De uitkomsten van het in art. 3.1.1 Bro bedoelde overleg: met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van kantoorruimte huren maastricht belangen die in het plan in het geding zijn. d De uitkomsten van het met toepassing van art. 3:2 Awb verrichte onderzoek, naar de relevante feiten en de af te wegen belangen. e Een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van het bestemmingsplan zijn betrokken. f De inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.
Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen MER als bedoeld in de Wm wordt opgesteld waarin de hiernavolgende onderdelen zijn kantoorruimte huren breda beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd: a Een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.

Administratief beroep

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rechtsbescherming door rechter en bestuur In art. 1:4 en 5 Awb zijn definities te vinden van begrippen die van groot belang zijn voor inzicht in het leerstuk van de rechtsbescherming tegen het bestuur: administratieve rechtspraak, bezwaarschriftenprocedure en administratief beroep.
Administratieve rechtspraak kantoorruimte huren eindhoven Art. 1:4 Awb bepaalt dat onder administratieve rechter moet worden verstaan:
‘een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met administratieve rechtspraak is belast’.
Administratieve rechters zijn er veel. De belangrijkste zijn: de administratieve kamers van de rechtbanken; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven; de Centrale Raad van Beroep; de belastingkamers van de gerechtshoven; de belastingkamer van de Hoge Raad.
De rol van elk van deze rechters in het administratieve proces is onderwerp van subparagraaf 3.3.5.
Bezwaarschriftenprocedure Art. 1:5 Awb bepaalt kantoorruimte huren den haag dat onder het maken van bezwaar moet worden verstaan:
‘het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen’.
Art. 6:4 Awb sluit hierop aan door te bepalen dat het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
Administratief beroep Art. 1:5 lid 2 Awb bepaalt dat onder het instellen van administratief beroep moet worden verstaan ‘het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan kantoorruimte huren maastricht dan het orgaan dat het besluit heeft genomen’. Het instellen van administratief beroep gebeurt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan, volgens art. 6:4 Awb. Het begrip ‘administratief beroep’ moet goed worden onderscheiden van het begrip ‘administratieve rechtspraak’. Bij administratief beroep gaat het om rechtsbescherming die gezocht moet worden bij een ‘ander bestuursorgaan dan het kantoorruimte huren breda orgaan dat het besluit heeft genomen’. Deze vorm van rechtsbescherming wordt dus geboden door het bestuur zelf. Bij administratieve rechtspraak gaat het om rechtsbescherming tegen de overheid, die gezocht moet worden bij een onafhankelijke rechterlijke instantie.

Vertegenwoordiging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 1:6 Awb sluit een aantal besluiten en handelingen uit van de werking van de Awb: de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen en vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet, en kantoorruimte huren eindhoven besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht, en besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.
3.1.5 Hoofdstuk 2: verkeer tussen burgers en bestuursorganen In hoofdstuk 2 is een aantal bepalingen opgenomen over de relatie tussen burgers en bestuursorganen. Deze bepalingen zijn niet alleen van toepassing op besluiten van bestuursorganen in de context van art. 1:3 Awb. Ze zijn zo algemeen geformuleerd dat ze toepasbaar zijn op andere overheidshandelingen dan kantoorruimte huren den haag besluiten, zoals privaatrechtelijke rechtshandelingen, mondelinge besluiten en feitelijke handelingen. Het zijn de bepalingen die gaan over de vertegenwoordiging, de doorzendplicht, het principe van taakvervulling zonder vooringenomenheid, de geheimhoudingsplicht, de te hanteren taal en het elektronisch kantoorruimte huren maastricht verkeer.
Zo bepaalt art. 2:1 Awb dat eenieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen kan laten bijstaan of door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen. Van een gemachtigde mag het bestuursorgaan een schriftelijke machtiging verlangen. Wanneer kantoorruimte huren breda iemand wordt vertegenwoordigd door iemand tegen wie ernstige bezwaren bestaan mag het bestuursorgaan dit weigeren, behalve wanneer het advocaten en procureurs betreft.

De vaststelling van een bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op geluidsgevoelige bebouwing (bijvoorbeeld woningen) in een zone langs een weg moet de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening houden met de grenswaarden kantoorruimte huren eindhoven van de Wet geluidhinder. Tevoren doen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek. De voorkeursgrenswaarde is een geluidsbelasting van 48 dB op de gevel van een woning. Voor woningen in stedelijk gebied mag een hogere waarde tot 58 dB worden vastgesteld, voor buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 WGH). Is de kantoorruimte huren den haag weg of zijn de woningen al aanwezig, dan mag voor de nieuw in een bestemmingsplan op te nemen weg of woningen de hogere waarde in stedelijk gebied maximaal 63 dB zijn (art. 83 lid 2 en 3 WGH).
· Zonering langs spoor-, tram-en metrowegen; andere geluidszones Ook het gebruik van spoor-, tram- en metrowegen kan geluidhinder veroorzaken. Art. 105 en 106 WGH maken het mogelijk dat bij AMvB eisen worden gesteld met betrekking tot aard, samenstelling of wijze van aanleg van spoor-, tram- of metrobanen. Bij AMvB kunnen overeenkomstige kantoorruimte huren maastricht onderwerpen worden geregeld als in de Wet geluidhinder zijn opgenomen ten aanzien van zones langs wegen. Indien in een gebied ernstige geluidhinder optreedt of te verwachten is, kan bij AMvB het gebied worden aangewezen als geluidszone. Geluidhinder ten gevolge van industrieterreinen, wegen, spoor-, tram- en kantoorruimte huren breda metrowegen en die vanwege luchtvaartterreinen valt daar niet onder: dat wordt apart in respectievelijk de Wet geluidhinder en de Luchtvaartwet geregeld. De AMvB kan overeenkomstige onderwerpen regelen als in de Wet geluidhinder zijn opgenomen ten aanzien van industrieterreinen en de verschillende wegen (art. 110 WGH).

Het doel van het verdrag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het doel van het verdrag is om het recht te beschermen ‘van elke persoon van de huidige en toekomstige generaties om te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn’. Hiervoor moet het recht op toegang tot informatie, inspraak bij de kantoorruimte huren eindhoven besluitvorming en toegang tot de rechter worden gewaarborgd. In 1998 heeft de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (Unece) het Verdrag van Aarhus vastgesteld. Het regelt de toegang tot milieuinformatie. Van de Unece zijn alle Europese landen, de Europese Unie en onder andere de Verenigde Staten en Canada lid. Het verdrag is de uitwerking van de Verklaring van Rio die op 13 juni 1992 is vastgesteld op de VNconferentie Milieu en ontwikkeling (Unced) in Rio de Janeiro. De Wm en de Wob zijn ten gevolge van het kantoorruimte huren den haag verdrag aangepast die tot het volgende leiden. Burgers kunnen meer milieu-informatie opvragen dan tevoren. Voor vertrouwelijke, aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens geldt niet langer een ‘absolute uitzondering’, maar een ‘relatieve’. Dat betekent dat bestuursorganen het bedrijfsbelang bij geheimhouding moeten afwegen tegen
9.14 Openbaarheid van milieu-informatie 401
het publieke belang van openbaarheid. Emissiegegevens zijn op grond hiervan geheel openbaar. Het publieksbelang (vooral waar het gaat om de gezondheid) is hierbij groter dan het bedrijfsbelang. Bestuursorganen (overheden) moeten iedereen die om informatie vraagt (verzoeker) behulpzaam zijn bij het verkrijgen van milieu-informatie. Als het informatieverzoek niet duidelijk is, moet het bestuursorgaan de verzoeker helpen het te preciseren. Overheden moeten ‘alle redelijke kantoorruimte huren maastricht inspanningen’ leveren om milieu-informatie waarover zij beschikken te bewaren in ‘gemakkelijk reproduceerbare en toegankelijke vorm’ en toegankelijk maken via elektronische middelen (bij voorkeur internet). Ze moeten in beginsel binnen vier weken de gevraagde informatie leveren. Ook moeten ze de informatie leveren in de verzochte vorm, bijvoorbeeld op cd-rom of op papier tenzij het document al op een andere, voor het publiek toegankelijke wijze openbaar is gemaakt of dit onevenredige inspanning vereist. Overheden dienen de voorzieningen te kantoorruimte huren breda hebben waar informatie kan worden ingezien en onderzocht (bijvoorbeeld een kamer met een pc). Ze moeten hun best doen om milieu-informatie te ordenen zodat het actief en systematisch via, bij voorkeur, internet kan worden verspreid. Op een lijst moet de beschikbare milieu-informatie staan en ook waar die informatie te vinden is.

Financiële bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Financiële bepalingen
De financiële bepalingen in hoofdstuk 15 Wet milieubeheer betreffen onder andere subsidies (subparagraaf 9.10.1), schadevergoeding (subparagraaf 9 .10.2), statiegeld en retourpremie (subparagraaf 9 .10.3), heffingen (subparagraaf 9.10.4), rechten (subparagraaf 9.10.5) en kantoor huren eindhoven afvalbeheersbijdrage (subparagraaf 9.10.6).
9.10.1 Subsidies
Op grond van de voorschriften omtrent het verstrekken van subsidies (Titel 15.3 Wm) kan de minister bijdragen geven aan lagere overheden en (rechts)personen voor aangewezen activiteiten op het gebied van milieube
388 9 Wet milieubeheer
heer. Een AMvB of ministeriële regeling kantoor huren den haag stelt de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor subsidiëring in aanmerking te komen. De wet staat niet toe dat een bijdrage wordt gegeven die niet steunt op een AMvB of een ministeriële regeling. Een voorbeeld van een Wm-subsidieregeling is het Besluit milieusubsidies. Een verleende subsidie kan worden teruggevorderd als de ontvanger niet voldoet aan de bepalingen van de regeling op grond waarvan de subsidie is verleend. Terugvordering kan ook als de minister aan een ander overheidsorgaan subsidie verstrekt. Tegen zo’n kantoor huren maastricht terugvorderingsbesluit kan beroep worden ingesteld, het is op rechtsgevolg gericht. Het beroep moet worden ingesteld bij de rechter die ook bevoegd is om een geschil te beslechten over de toekenning van de subsidie. Het is immers ongewenst dat verschillende beroepsinstanties zich moeten buigen kantoor huren breda over nauw met elkaar samenhangende besluiten, zoals een subsidietoekenningbesluit en een terugvorderingsbesluit. De beroepsinstantie bij de Wet milieubeheer is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.