Overproductie

Overproductie a Meer maken of doen dan nodig is levert niets op. b Het eerder leveren dan nodig is vraagt tijd ruimte en aandacht. c Te veel kopieen maken van verslagen vraagt beheer. d Te veel gegevens bewaren op de computer vraagt onderhoud. 2 Wachttijd a Wachten tot er iets gebeurt maakt mensen ongelukkig. b […]

Redenen van retournering

Redenen van retournering van producten (why-returning) Het retourneren van producten gebeurt om twee redenen: ze functioneren niet naar behoren of ze zijn niet langer nodig. Dit retourneren kan plaatsvinden op verschillende momenten/plaatsen in de ‘supply chain’. Deze verschillende plaatsen worden opgesplitst in drie categorieen: 1 productiereturns 2 distributiereturns 3 consumentenreturns. Productiereturns bestaan uit de volgende […]

De distributielogistiek

Wal is het belang van een distributiecentrum voor de distributielogistiek? Door het werken met een distributiecentrum is het mogelijk om goederenstromen vanuit verschillende leveranciers te bundelen tot bijvoorbeeld volle vrachtwagens richting klant. Door het oprichten van een centraal Europees distributiecentrum kunnen nationale distributiecentra overbodig/gesloten worden. Een distributiecentrum (DC) kan in principe drie functies vervullen, te […]

Systematische handlinganalyse (SHA)

In figuur 8.2 zijn de vijf elementen in de vorm van een sleutel weergegeven, zodat ze op een gemakkelijke manier kunnen worden onthouden. De aandacht wordt gevestigd op de zes letters in de ‘baard’ van de sleutel: waarom. Dit is een constante waarschuwing voor een planner om de sleutelgegevens waarmee hij gaat beginnen, steeds goed […]

PQRST-sleutel SHA en SLP

PQRST-sleutel SHA en SLP werken grotendeels met dezelfde basisgegevens. Onder de noemer PQRST-sleutel (zie figuur 8.2) moeten de volgende gegevens worden verzameld: P Product: wat zal verplaatst worden? Q Quantity: lweveel zal verplaatst worden? R Route: waarheen zal verplaatst worden? S Steunverlenende diensten (service): welke ondersteuning zullen de verplaatsingen vereisen? T Tijd: wanneer zullen de […]

De fysieke functie

De fysieke functie omvat alle activiteiten die met het daadwerkelijk verplaatsen en opslaan van goederen te maken hebben. Dit kan zowel betrekking hebben op de inkomende als de uitgaande goederenstroom van een onderneming. De informatiefunctie bestaat uit operationele kantoor huren eindhoven activiteiten rondom het continu volgen van alle goederenbewegingen en de rapportage van managementinformatie naar […]

Het JIT-concept

Het JIT-concept houdt in dat het precieze aantal benodigde onderdelen op JIT-concept de juiste tijd naar de volgende bewerkingsstap wordt gebracht. Om dit concept in praktijk te kunnen brengen, moest men een ommekeer in de traditionele werkwijze realiseren. Normaliter worden de onderdelen naar de volgende bewerking gebracht als ze klaar zijn. ledereen wil graag schoon […]

Vorm en/ of kleurgegevens

Onder deze entiteit hangen zogenoemde attributen, die specifieke informatie over het product geven. Ze zijn veelal classificerend van aarcl. Bijvoorbeeld vorm en/ of kleurgegevens kunnen daarbij opgenomen worden. Attributen kunnen ook logistieke gegevens zijn, zoals de toegepaste seriegrootte ende veiligheidsvoorraad. Dit soort informatie wordt opgeslagen in het stambestand van een besturingssysteem. In het artikel stambestand […]

Leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit

Zowel binnen de eigen onderneming als bij de leverancier kan er van alles misgaan bij de uitvoering van een opdracht tot levering van goederen en diensten. Intern moet men daarbij vooral denken aan onjuistheden in of het niet nakomen van afspraken tussen inkoop en productie, verkoop, financiele administratie enzovoort. Extern gaat het om leveringsbetrouwbaarheid en […]

De bestelgrens

Beide berekende waarden voor de bestelgrens worden afgerond op gehele getallen, omdat er meestal in gehele stuks gewerkt wordt. Uitzonderingen hierop vormen voorraden die per kilogram of per liter worden verwerkt. Bij dure producten als goud zal men sneller geneigd zijn de vergaderruimte huren eindhoven exacte waarden aan te houden. Door het verbogen van de […]