Voorzieningen ter verbetering

Indien niet aan de aanschrijving wordt voldaan, is er sprake van een overtreding waarna handhaving kan plaatsvinden. Degene tot wie een aanschrijving is gericht, is verplicht daaraan te voldoen. Dat geldt ook voor zijn rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger (art. 14a Wonw). Om dubbele procedures te voorkomen biedt art. 15 Wonw aan burgemeester en wethouders […]

Financiële bepalingen

Opbrengsten De belangrijkste van de te ramen opbrengsten betreft de uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied. Hierbij wordt de fictie gehanteerd dat de gemeente alle gronden uitgeeft. Voor deze post wordt uitgegaan van geraamde (genormeerde) opbrengsten. Het doet voor de te betalen exploitatiebijdrage niet ter zake of de gerealiseerde opbrengsten kantoor huren zutphen hoger […]

Provinciale regels

De door Provinciale Staten vastgestelde algemene regels zijn voor een categorie gemeentelijke plannen. Ze hebben het karakter van instructieregels. In de verordening kan worden bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van het grondgebied van de provincie. •Voorbeeld Zo zou de provincie kunnen kantoor huren zutphen regelen dat bestemmingsplannen ten aanzien […]

Projectbesluit

Projectbesluit Het is mogelijk dat een gemeenteraad een project van gemeentelijk belang wil verwezenlijken en nog niet wil overgaan tot het vaststellen van de wijziging van een bestemmingsplan om het project mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men de kantoor huren zutphen beheersaspecten later wil regelen of dat men de voorkeur geeft aan […]

Inhoud van het bestemmingsplan

Inhoud van het bestemmingsplan Art. 3.1 lid 1 Wro verplicht de gemeenteraad voor het gehele gebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast te stellen. In een bestemmingsplan worden ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening 1 de bestemming van de in het plan begrepen grond aangewezen en 2 regels gegeven met het oog […]

Een uitspraak

Een uitspraak van de illustreert enkele aspecten die verband houden met het toepassen van bestuursdwang. De casus was als volgt. Burgemeester en wethouders deelden mee dat zij onder nader aangegeven voorwaarden instemden kantoor huren zutphen met het plan van aanpak tot wijziging van een nertsenfokkerij en dat zij op grond daarvan zouden afzien van het […]

Rechtsbescherming tegen de overheid

Wanneer twee buren een juridisch geschil met elkaar hebben over bijvoorbeeld een erfafscheiding, dan is dat een geschil tussen twee particulieren. Kunnen ze hun geschil niet bijleggen, dan kunnen zij dit voorleggen aan de burgerlijke rechter. Deze is bij uitstek de flexplek huren eindhoven aangewezen rechter om dit soort geschillen te beslechten. Art. 112 Gw […]

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak: ‘De in het voorliggende geval beweerdelijk geleden schade wordt, naar Van Vlodrop BV stelt, veroorzaakt door een beleidswijziging, die is vastgelegd in het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993. In het Meerjarenplan flexplek huren eindhoven wordt onder meer aangegeven op welke wijze appellant aanvragen om vergunningen op grond van artikel 8.36 in samenhang met […]