Registratie

Registratie De wet bepaalt dat publiekrechtelijke beperkingen moeten worden geregistreerd in een register dat voor iedereen publiek toegankelijk is. Voor gemeentelijke besluiten is dat een gemeentelijk register, voor overige besluiten is dat het kadaster. Beide registers zijn winkel huren eindhoven gekoppeld en staan ‘on line’ met elkaar in verbinding. Ad b Aansprakelijkheid Een niet of […]

Leegstandwet

Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Leegstandwet, en de relatie met andere wetten. 8.3.1 Doel van de wet De eigenaar van een leegstaand gebouw dat bestemd is voor afbraak of nieuwbouw, ziet zich vaak met een tweetal risico’s geconfronteerd: Als het pand leeg blijft staan, kan het worden gekraakt, […]

Financiële steun

Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied Hier wordt ingegaan op twee soorten financiële steun: financiering van stedelijke vernieuwing en de verbetering van de kwaliteit van het landelijke gebied; financiering van winkel huren eindhoven bevordering van het eigenwoningbezit. 7 .2.1 Stedelijke vernieuwing Op grond van de Woningwet is aan de corporaties geldelijke steun in vele […]

Een luchtbehandelingsinstallatie

In de gemeente Voorst was ten behoeve van een luchtbehandelingsinstallatie met een biofilter en composteercellen voor een afvalverwerkingsbedrijf een gedoogbesluit genomen ten aanzien van het zonder milieuvergunning in werking zijn. De vraag was winkel huren eindhoven of de bouwaanvraag voor de composteercellen langer moest worden aangehouden nu er sprake was van een gedoogbesluit. In zijn […]

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Als een bouwvergunningplichtig bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, mag de bouwvergunning niet zonder meer worden geweigerd. Eerst moeten burgemeester en wethouders nagaan of zij een ontheffing van het bestemmingsplan kunnen verlenen (onder bestemmingsplan wordt ook verstaan inpassingsplan en beheersverordening (art. 1 lid 1 onder f Wonw) of de winkel huren eindhoven gemeenteraad een projectbesluit […]

De Afdeling

In haar uitspraak verwoordt de Afdeling haar standpunt over de vergunningplicht als volgt: ‘Ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Voor de beantwoording van de vraag of voor een voorgenomen handeling een vergunning vereist is, kan een vergunning worden aangevraagd dan wel […]