Het doel van het verdrag

Het doel van het verdrag is om het recht te beschermen ‘van elke persoon van de huidige en toekomstige generaties om te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn’. Hiervoor moet het recht op toegang tot informatie, inspraak bij de kantoorruimte huren eindhoven besluitvorming en toegang tot de […]

Financiële bepalingen

Financiële bepalingen De financiële bepalingen in hoofdstuk 15 Wet milieubeheer betreffen onder andere subsidies (subparagraaf 9.10.1), schadevergoeding (subparagraaf 9 .10.2), statiegeld en retourpremie (subparagraaf 9 .10.3), heffingen (subparagraaf 9.10.4), rechten (subparagraaf 9.10.5) en kantoor huren eindhoven afvalbeheersbijdrage (subparagraaf 9.10.6). 9.10.1 Subsidies Op grond van de voorschriften omtrent het verstrekken van subsidies (Titel 15.3 Wm) kan […]

Vergunningen voor inrichtingen

Belanghebbenden, behalve de vergunninghouder, kunnen om deze intrekking verzoeken. Het bevoegd gezag moet de vergunning intrekken: a indien door wijziging van beperkingen of voorschriften redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de kantoor huren eindhoven voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast; b voor zover een AMvB […]

Vergunning

Volgens art. 5 lid 3 Bbk is een toepassing waarbij wordt afgeweken van het Bbk vergunningplichtig voor de Wm. Voldoet de inrichting dus aan het Bbk, dan is daarvoor geen milieuvergunning nodig. Een toepassing die voldoet aan de in het Bbk genoemde kantoor huren eindhoven criteria is ook niet vergunningplichtig voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren […]

Overschrijding van een grenswaarde

Geen sprake van een fe itelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde Zo mag bijvoorbeeld een tracébesluit voor verbreding van winkel huren eindhoven een autosnelweg worden genomen als de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld de toename van verkeer, niet leiden tot een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde (art. 5.16 lid 1 onder a Wm). Het […]

Plannen en projecten

Plannen en projecten die reeds de gehele procedure van de ruimtelijke ordening hebben doorlopen zonder rekening te houden met beschermde planten en dieren, komen vaak niet voor het verkrijgen van een ontheffing in aanmerking of lopen grote vertraging op. Dergelijke winkel huren eindhoven plannen zullen in veel gevallen alsnog ingrijpend moeten worden aangepast. Vaak moet […]