Toelichting bij het bestemmingsplan

Toelichting bij het bestemmingsplan Een bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting (art. 3.1.6 Bro). Alleen het bestemmingsplan is bindend: de toelichting helpt bij het begrijpen van het bestemmingsplan. In de toelichting staat de motivering van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Volgens art. 3:46 Awb dient een besluit te berusten op een deugdelijke kantoorruimte […]

Administratief beroep

Rechtsbescherming door rechter en bestuur In art. 1:4 en 5 Awb zijn definities te vinden van begrippen die van groot belang zijn voor inzicht in het leerstuk van de rechtsbescherming tegen het bestuur: administratieve rechtspraak, bezwaarschriftenprocedure en administratief beroep. Administratieve rechtspraak kantoorruimte huren eindhoven Art. 1:4 Awb bepaalt dat onder administratieve rechter moet worden verstaan: […]

Vertegenwoordiging

Art. 1:6 Awb sluit een aantal besluiten en handelingen uit van de werking van de Awb: de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen en vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet, en kantoorruimte huren eindhoven besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet militair tuchtrecht, en besluiten en handelingen ter […]

De vaststelling van een bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op geluidsgevoelige bebouwing (bijvoorbeeld woningen) in een zone langs een weg moet de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening houden met de grenswaarden kantoorruimte huren eindhoven van de Wet geluidhinder. Tevoren doen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek. De voorkeursgrenswaarde is een geluidsbelasting van […]