Prestatiesturing en teamvorming

Prestatiesturing en teamvorming Uit de recente motivatieliteratuur blijkt dat feedback en goal-setting een sterk motiverend effect kunnen hebben op individuen en teams. Op basis van deze principes is het mogelijk een systeem voor prestatiesturing te ontwerpen dat de noodzakelijke feedback voor zelfsturenprestatiesturing de teams verschaft. De basiskenmerken van dit systeem voor prestatiesturing zijn: bottom-up-ontwikkeling: het […]

De naamgeving ‘matrixorganisatie’

De naamgeving ‘matrixorganisatie’ vindt haar oorsprong in de wijze van weergeven van zeggenschapsverhoudingen de zeggenschapsverhoudingen met behulp van de zogenoemde ‘matrixtekentechniek’ (matrix(wiskundige) tabel met twee ingangen). Wat de verdeling van zeggenschap betreft, dient er dan in beginsel wel sprake te zijn van evenwicht, zowel naar projectbelangen als naar vereisten (vanuit vakspecialismen) uit de verschillende bedrijfsafdelingen. […]

Constituerende taken

Onder constituerende taken wordt het ontwikkelen van een strategie, het ontwerpen van een organisatiestructuur en de coördinatie van activiteiten (beleidsintensieve taken) verstaan. Onder dirigerende taken wordt het geven van opdrachten, het motiveren van medewerkers en het controleren en bijsturen (uitvoeringsintensieve taken) verstaan. Tot de hulpdiensten worden ook weleens afdelingen als typekamer, receptie, bewaking, kantine en […]

DE LERENDE ORGANISATIE

Uit deze vergelijking valt te concluderen dat creativiteit in een organisatie niet noodzakelijk afhankelijk is van enkele zeer creatieve personen. Indien een organisatie weinig van dergelijke mensen heeft, is het weinig zinvol alles op alles te zetten om deze zeldzame figuren kantoorruimte huren eindhoven personeel binnen haar poorten te krijgen. Creativiteit is in beginsel verspreid […]

Impliciete strategie

Impliciete strategie is ook strategie: ontdek een patroon in het complex van acties en maatregelen In veel gevallen zal het zo zijn dat in organisaties geen uitgeschreven expliciet strategisch plan voorhanden is dat in een formuleringsprocedure totstandgekomen is. Bij de vraag van bijvoorbeeld de bankier of de externe accountant of het strategische plan mag kantoorruimte […]

Positieverbetering

Het verbeteren van de positie is een veel agressievere optie dan het verminderen van de concurrentie. Op dit vlak zijn vele alternatieven denkbaar. Een bedrijf kan streven naar een positie als leverancier met de laagste kostprijs. Zo streeft Akzo op een aantal segmenten van de kunstvezelmarkt naar een positie als ‘lowest cost producer’ (kostenstrategie). Ook […]

Technologische factoren

De technologische vooruitgang is een van de meest wezenlijke kenmerken van de huidige tijd. Soms wordt zelfs gesproken van een nieuwe industriële revolutie. Het spreekt vanzelf dat deze krachten weinig organisaties onaangetast laten. Twee belangrijke gevolgen hiervan zijn het vernieuwen van productieprocessen en het op de markt komen van nieuwe probiogenetica ducten. De invloed van […]

Kwaliteit in product en dienstverlening

Kwaliteit in product en dienstverlening Is behoorlijk bouwen en produceren een zaak van de wetgever, zoals de ‘sociale kwestie’ in de vorige eeuw? Of is er in de industriële bedrijven en bouwwereld zelf sprake van milieu- en kwaliteitsbesef? Sommigen zullen zeggen dat voor nieuwe ontwikkelingen nieuw recht en nieuwe regels moeten komen. De overheid moet […]

De lokale managers

De lokale managers krijgen dus veel meer verantwoordelijkheden, namelijk voor de ‘centers of excellence’ van de groep. Ze nemen deel aan projectgroepen waarin alle geledingen van de onderneming zijn vertegenwoordigd, hebben de bevoegdheid om beslissingen te nemen die een directe invloed hebben op de lokale resultaten en zijn tevens verantwoordelijk voor het verschaffen kantoorruimte huren […]

Overheid en industrie

Overheid en industrie hebben te maken met de zorg voor het landschap. Het opofferen van natuurschoon met een beroep op de economische noodzaak wordt nog slechts zelden geaccepteerd. De overheid wordt hiermee geconfronteerd in de vorm van bezwaren die naar voren worden gebracht bij het indienen van bestemmingsplannen en ontwerpen voor wegenaanleg en kantoorruimte huren […]