Het ‘ideaaltype bureaucratie’

Het ‘ideaaltype bureaucratie’ is niet alleen een beschrijving van een organisatie maar ook een denkmodel dat behulpzaam is bij de bestudering van organisaties. Enkele hedendaagse schrijvers op organisatiekundig gebied, waaraan wij later in dit hoofdstuk aandacht zullen besteden, hebben eveneens theorieën opgesteld met betrekking tot dergelijke ideaalt ypen. We moeten Webers analyse dus los zien […]

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking. Op tal van gebieden zien we samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven. Zonder uitputtend te zijn hierbij enkele terreinen waarop deze samenwerking zich voordoet: 11 • stedelijke vernieuwing; • infrastructuur; • milieu; • onderwijs. De twee belangrijkste motieven van samenwerking zijn van financieel- financieel-economische en maateconomische en maatschappelijke aard. De overheid beschikt over be- […]

Continue verandering

Er is sprake van een continue verandering van activiteiten van organisaties waardoor de taakuitoefening sterk kan veranderen. Het omgevingsonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de taakomgeving van een organisatie. Voorbeelden van kansen en bedreigingen met betrekking tot de taakomgeving voor bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn: kansen • door vergrijzing van de bevolking zullen […]

Een belangrijke impuls

Een belangrijke impuls voor een verbetering van de economische situatie geeft de regering door extra middelen uit te trekken voor investeringen. In de toekomst moeten miljarden uitgetrokken worden voor infrastructuurprojecten en bodemsanering. Een mogelijke oplossing van het structurele probleem van de werkgelegenheid kan ook gevonden worden in het (meer) bevorderen van deeltijdbanen of flexibilisering van […]

Bevoegdheden van de Commissaris

Bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin De belangrijkste bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin betreffen: de vertegenwoordiging van de provincie in en buiten rechte (art. 176 Provw); het bevorderen van de samenwerking tussen de in de provincie werkzame rijksambtenaren onderling en de samenwerking met het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen; het […]

Nederlandse provincie

Hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting Voor een goed begrip van de Nederlandse staatsinrichting is het uiteraard van belang om te weten wat het begrip ‘staat’ precies inhoudt en in welke vormen deze voorkomt. Het gezag binnen een staat wordt uitgeoefend door de regering, die ook weer verschillende vormen kent. Dit gezag is nodig voor het […]

Een nieuwe wereld

Vanaf vandaag werk ik met toewijding en met al mijn energie aan het tot stand komen van een nieuwe wereld. De belangrijkste troef is om mensen ervan bewust te maken dat het zo niet kan doorgaan en dat we anders met elkaar en met planeet aarde om moeten gaan. We kunnen niet ongebreideld blijven doorgroeien, […]

De ratio

“Daarvoor heb je bij de geboorte je intuïtie meegekregen. Dit vermogen kun je inzetten bij het achterhalen van voor het oog onzichtbare informatie, waar we met ons logisch denken niet bij kunnen. Je voelt vanzelf of je in de huidige trein moet blijven zitten of dat je moet uitstappen. Dat is een heldere gedachte waarnaar […]

Passie en doorzettingsvermogen

Het is ineens stil in de bibliotheek als de professor stopt met praten en mij indringend aankijkt. “Waarom greep deze film je zo aan?” “Misschien omdat de film zo’n dramatisch einde kent.” “Dat is waarschijnlijk niet de reden. Veel eerder denk ik dat je in de huid van een vrouw op het filmdoek kroop bij […]

Een nieuwe melodie

‘In het dorpje Vilejka in Wit-Rusland leeft een jongeman, die muzikant is. Hij speelt schitterend viool en is één met zijn instrument. Liefde, verdriet en blijdschap speelt de jonge man moeiteloos na en hij weet mensen diep in hun harten te raken met zijn prachtige melodieën. Al gauw is de jongeman, Sarkov genaamd, een graag […]