De communicatiestructuur

De communicatiestructuur heeft met name betrekking op de wijze communicatiestructuur waarop en de richting waarin de communicatie plaatsvindt. De wijze waarop geeft aan of de communicatie van schriftelijke dan wel van mondelinge aard is. Naar richting wordt onderscheiden: a horizontale communicatie dat wil zeggen communicatie tussen divisies, afdelingen of personen op een gelijk hiërarchisch niveau […]

Een mechanistisch organisatiestelsel

Een mechanistisch organisatiestelsel heeft in zijn opbouw en functio- mechanistisch organisatiestelsel neren veel weg van een machine. Vooral de technische en economische efficiency staan hierbij centraal. De organisatie functioneert op basis van rationele en praktisch haalbare overwegingen. Bij een mechanistisch organisatiestelsel wordt uitgegaan van een stabiele organisatieomgeving. stabiele organisatieomgeving Veranderingen in de omgeving van de […]

Structuur en organisatie

Het vermijden of verminderen van risico’s en de daarmee gepaard gaan- vermijden of verminderen van de schades kunnen door verschillende activiteiten gerealiseerd worden, risico’s zoals: • preventieve maatregelen: de bedoeling hierbij is dat het risico zich niet voordoet (bijvoorbeeld het beveiligen van apparatuur); • beschermende maatregelen (bijvoorbeeld het dragen van speciale kleding); • verminderingsmaatregelen: de […]

De value chain

De value chain geeft een kader, waarbinnen de verschillende activiteiten in een organisatie in beeld worden gebracht en geanalyseerd. Vanuit de bedrijfsprocessen gezien, bestaat de toegevoegde waarde uit de kosten die in de waardeketen opgeofferd worden (zoals grondstoffen en arbeid) en uit de winst die de organisatie wil realiseren. De value chain wordt schematisch in […]

Medezeggenschap

Het hebben van een uitdagende baan is voor veel medewerkers belangrijk en heeft een positieve invloed op hun motivatie. Medewerkers ondernemen hierdoor allerlei activiteiten en voelen zich (meer) betrokken bij het behalen van de organisatiedoelen. Eén aspect aan een uitdagende baan is de mogelijkheid die medewerkers hebben om beslissingen te beïnvloeden aangaande hun werk en […]

Mensen en organisatie

Dit blijkt ook uit de inhoud van (sociale) jaarverslagen waarin tussen de regels of expliciet melding wordt gemaakt van ethische keuzen. Vraagstukken die betrekking hebben op personeelsbeleid, milieuvervuiling, discriminatie, handel met derde-wereldlanden, belastingpolitiek, religie, enzovoort kunnen niet alleen worden benaderd vanuit het streven naar een maximale winst. In de praktijk is ethiek een kwestie van […]

De taakvolwassenheid

De manager heeft als taak de medewerker te laten groeien tot de hoogst mogelijke taakvolwassenheid die bij hem hoort. Daarom moet de manager de taakvolwassenheid van zijn medewerkers op de voet volgen en stimuleren door zijn stijl van leiding geven. Belangrijk is dat de leidinggevende zijn gedrag kan aanpassen aan nieuwe situaties. De leidinggevende stelt […]

De managementniveaus

De managementniveaus zijn het topmanagement, het middenmanagement en het lager management. Het topmanagement is verant- topmanagement woordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Het middenmanagement stuurt de activiteiten aan van uitvoerende medewerkers. Het middenmanagement middenmanagement kan uit meer dan een niveau bestaan. In deze situatie is ook het niveau van lager management in de […]

Beoordeling

In zijn algemeenheid geldt dat het beloningspakket als rechtvaardiger en zinvoller beoordeeld wordt, naarmate de keuzevrijheid toeneemt en men beter weet waarvoor men kiest. De absolute hoogte is voor een medewerker vaak niet het belangrijkste criterium waarop een beloning beoordeeld wordt. Belangrijker is de relatieve waarde van de beloning. De medewerker vraagt zich af welke […]

De motivatie van mensen

Hij zocht naar factoren die de motivatie van mensen in een organisatie versterken en factoren die welke tot ontevredenheid leiden. Hij kwam tot de conclusie dat wanneer niet voldaan wordt aan de lagere behoeften (fysiologische, zekerheid, acceptatie) er ontevredenheid ontstaat. Hij ging ervan uit dat ontevreden mensen niet gemotiveerd kunnen zijn. Erkenning, zelfonnvikkeling en tevens […]