Het nieuwe kwaliteitsbewustzijn

Bij veel Nederlandse ondernemingen wint het denken over kwaliteitszorg terrein. Er gaat bijna geen dag voorbij of de media besteden aandacht aan het nieuwe kwaliteitsbewustzijn. Met kwaliteitszorg wordt dat aspect van de totale managementfunctie bedoeld dat het flexplek huren eindhoven kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer brengt. Kwaliteit is een term die veelvuldig wordt gehanteerd in […]

Ontwijken

Personen zijn pas gemotiveerd, wanneer ze de noodzaak van veranderen zelf inzien. Soms moet men iets eerst spaak laten lopen om daarmee de noodzaak van veranderingen duidelijker te maken. • Faciliteren Hierbij worden voorwaarden of faciliteiten geschapen, waardoor de veranderingen tot stand komen. Dit kan gebeuren in de materiële sfeer zoals het plaatsen van een […]

De communicatiestructuur

De communicatiestructuur heeft met name betrekking op de wijze communicatiestructuur waarop en de richting waarin de communicatie plaatsvindt. De wijze waarop geeft aan of de communicatie van schriftelijke dan wel van mondelinge aard is. Naar richting wordt onderscheiden: a horizontale communicatie dat wil zeggen communicatie tussen divisies, afdelingen of personen op een gelijk hiërarchisch niveau […]

Een mechanistisch organisatiestelsel

Een mechanistisch organisatiestelsel heeft in zijn opbouw en functio- mechanistisch organisatiestelsel neren veel weg van een machine. Vooral de technische en economische efficiency staan hierbij centraal. De organisatie functioneert op basis van rationele en praktisch haalbare overwegingen. Bij een mechanistisch organisatiestelsel wordt uitgegaan van een stabiele organisatieomgeving. stabiele organisatieomgeving Veranderingen in de omgeving van de […]

Structuur en organisatie

Het vermijden of verminderen van risico’s en de daarmee gepaard gaan- vermijden of verminderen van de schades kunnen door verschillende activiteiten gerealiseerd worden, risico’s zoals: • preventieve maatregelen: de bedoeling hierbij is dat het risico zich niet voordoet (bijvoorbeeld het beveiligen van apparatuur); • beschermende maatregelen (bijvoorbeeld het dragen van speciale kleding); • verminderingsmaatregelen: de […]

De value chain

De value chain geeft een kader, waarbinnen de verschillende activiteiten in een organisatie in beeld worden gebracht en geanalyseerd. Vanuit de bedrijfsprocessen gezien, bestaat de toegevoegde waarde uit de kosten die in de waardeketen opgeofferd worden (zoals grondstoffen en arbeid) en uit de winst die de organisatie wil realiseren. De value chain wordt schematisch in […]

Medezeggenschap

Het hebben van een uitdagende baan is voor veel medewerkers belangrijk en heeft een positieve invloed op hun motivatie. Medewerkers ondernemen hierdoor allerlei activiteiten en voelen zich (meer) betrokken bij het behalen van de organisatiedoelen. Eén aspect aan een uitdagende baan is de mogelijkheid die medewerkers hebben om beslissingen te beïnvloeden aangaande hun werk en […]

Mensen en organisatie

Dit blijkt ook uit de inhoud van (sociale) jaarverslagen waarin tussen de regels of expliciet melding wordt gemaakt van ethische keuzen. Vraagstukken die betrekking hebben op personeelsbeleid, milieuvervuiling, discriminatie, handel met derde-wereldlanden, belastingpolitiek, religie, enzovoort kunnen niet alleen worden benaderd vanuit het streven naar een maximale winst. In de praktijk is ethiek een kwestie van […]

De taakvolwassenheid

De manager heeft als taak de medewerker te laten groeien tot de hoogst mogelijke taakvolwassenheid die bij hem hoort. Daarom moet de manager de taakvolwassenheid van zijn medewerkers op de voet volgen en stimuleren door zijn stijl van leiding geven. Belangrijk is dat de leidinggevende zijn gedrag kan aanpassen aan nieuwe situaties. De leidinggevende stelt […]

De managementniveaus

De managementniveaus zijn het topmanagement, het middenmanagement en het lager management. Het topmanagement is verant- topmanagement woordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Het middenmanagement stuurt de activiteiten aan van uitvoerende medewerkers. Het middenmanagement middenmanagement kan uit meer dan een niveau bestaan. In deze situatie is ook het niveau van lager management in de […]