De Afdeling

In haar uitspraak verwoordt de Afdeling haar standpunt over de vergunningplicht als volgt: ‘Ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Voor de beantwoording van de vraag of voor een voorgenomen handeling een vergunning vereist is, kan een vergunning worden aangevraagd dan wel […]