Beoordeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In zijn algemeenheid geldt dat het beloningspakket als rechtvaardiger en zinvoller beoordeeld wordt, naarmate de keuzevrijheid toeneemt en men beter weet waarvoor men kiest. De absolute hoogte is voor een medewerker vaak niet het belangrijkste criterium waarop een beloning beoordeeld wordt. Belangrijker is de relatieve waarde van de beloning. De medewerker vraagt zich af welke positie zijn flexplek rotterdam beloning inneemt ten opzichte van die van de andere werknemers.
Beoordeling van personen in hun functioneren in organisaties vindt iedere dag plaats. Beoordelingen worden gebruikt bij de vraag of iemand promotiekansen heeft, of iemand in aanmerking komt voor een salarisverhoging en of iemand in vaste dienst wordt genomen. Daarnaast biedt een beoordeling de medewerker inzicht in zijn eigen functioneren. Een beoordeling geeft een richtlijn voor aandachtspunten, maakt zwakke en sterke punten in het functioneren duidelijk en geeft richting aan verdere ontplooiing. In deze opvatting komt in een beoordeling de betrokkenheid van de organisatie bij het individuele functioneren van de desbetreffende medewerker naar voren. Bij een beoordeling gaat het in hoofdlijnen om de volgende activiteiten: het bespreken, interpreteren en beoordelen van de prestaties van diegene die beoordeeld moet worden.

De motivatie van mensen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hij zocht naar factoren die de motivatie van mensen in een organisatie versterken en factoren die welke tot ontevredenheid leiden. Hij kwam tot de conclusie dat wanneer niet voldaan wordt aan de lagere behoeften (fysiologische, zekerheid, acceptatie) er ontevredenheid ontstaat. Hij ging ervan uit dat ontevreden mensen niet gemotiveerd kunnen zijn. Erkenning, zelfonnvikkeling en tevens acceptatie zijn volgens hem motivatieversterkende factoren. Wanneer die afwezig zijn leidt dit echter niet tot ontevredenheid.
Douglas McGregor (1906-1964) ontwikkelde in 1960 in zijn boek The DouglasMcGregor human side of enterprise een benadering waarin hij nvee visies op de mens in de organisatie tegenover elkaar stelde, die hij theorie X en Y theorie x en Y noemde. Met theorie X gaf hij aan hoe de meeste organisaties in die tijd functioneerden. Deze doet sterk denken aan het Scientific Management. Met flexplek rotterdam theorie Y gaf hij zijn eigen visie op hoe mensen in een organisatie zouden moeten samenwerken. We willen erop wijzen dat de X-Y-theorie iets zegt over mensbeelden en niet over organisatiebeelden. In paragraaf 6.3.3 zal uitgebreid worden ingegaan op de X-Y-theorie.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde enkele revisionisten waaronder Kenneth Boulding, een theorie waarbij organisaties worden gezien als een systeem, dat wil zeggen een geheel van samenhangende delen. Alle activiteiten in organisaties hangen volgens deze theorie nauw met elkaar samen. Een ander belangrijk element uit de systeembenadering is dat organisaties in wisselwerking staan met de buitenwereld (de omgeving).
Zoals uit figuur 4.5 blijkt bestaat een systeem (een organisatie) uit een aantal met elkaar verbonden subsystemen (afdelingen). Indien het totale resultaat van alle subsystemen groter is dan de optelsom van hun individuele resultaten dan wordt er gesproken van synergie. Een systeem (organisatie) wordt bestuurd met behulp van informatie die wordt teruggekoppeld (feedback) naar de verschillende subsystemen (afdelingen).

Het ‘ideaaltype bureaucratie’

Gerelateerde afbeelding

Het ‘ideaaltype bureaucratie’ is niet alleen een beschrijving van een organisatie maar ook een denkmodel dat behulpzaam is bij de bestudering van organisaties. Enkele hedendaagse schrijvers op organisatiekundig gebied, waaraan wij later in dit hoofdstuk aandacht zullen besteden, hebben eveneens theorieën opgesteld met betrekking tot dergelijke ideaalt ypen. We moeten Webers analyse dus los zien van de negatief geladen betekenis die het woord bureaucratie voor ons heeft gekregen. We denken dan al gauw aan traagheid, een papiermolen, klakkeloze opvolging van regels enzovoort.
Webers beschrijving is bedoeld als een objectief-wetenschappelijke analyse van de toen overheersende organisatievorm, waarbij hij zowel positieve, doeltreffende eigenschappen aantrof -zoals uitvoering van regelingen zonder aanzien des persoons, doelmatige uitvoering van bestuurstaken – als negatieve, niet-doeltreffende kenmerken als starheid, gebrek aan initiatief en creativiteit. Hij zag de bureaucratie als een perfect middel om gestelde bestuurlijke doelen te bereiken alsmede een vergaderruimte rotterdam organisatievorm die zo perfect in elkaar zit dat het zichzelf instandhouden een doel op zich wordt. De nadruk op technische perfectionering leidt er echter toe dat de structuur belangrijker wordt dan de organisatiedoelen, hetgeen consequenties zou kunnen hebben voor de continuïteit van de organisatie. Met name binnen veel grotere organisaties treffen we nog steeds kenmerken aan overeenkomstig het bureaucratische model van Weber.
4.3.5 Elton Mayo en de Human Relations-beweging(± 1945)
De Human Relations-beweging ontstond in de tijd dat Scientific Management de belangrijkste stroming was en de daarbij behorende sterk rationele benadering van de manier van werken in organisaties. In dit kader werd in 1927 in de Verenigde Staten een onderzoek gedaan naar de invloed van de lichtsterkte op de arbeidsprestaties van productiemedewerkers in de Hawthorne-fabrieken van Genera! Electric. De lichtsterkte werd bij één groep verhoogd terwijl ze in een controlegroep constant werd gehouden.

Publiek-private samenwerking

Gerelateerde afbeelding

Publiek-private samenwerking. Op tal van gebieden zien we samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven. Zonder uitputtend te zijn hierbij enkele terreinen waarop deze samenwerking zich voordoet: 11 • stedelijke vernieuwing; • infrastructuur; • milieu; • onderwijs.
De twee belangrijkste motieven van samenwerking zijn van financieel- financieel-economische en maateconomische en maatschappelijke aard. De overheid beschikt over be- schappelijkeaard perkte financiële middelen en personele bezetting voor de realisatie van veel projecten. Het bedrijfsleven heeft belangstelling voor renderende beleggingsprojecten. De overheid is gebaat bij een zo hoog mogelijk maatschappelijk ren- maatschappelijk rendement dement. Hiervan is sprake als projecten sneller, en tegen een hogere kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. Het voordeel van het bedrijfsleven kan onder meer tot uiting komen in een versnelling van procedures door samenwerking met overheidsinstanties. Dit is mogelijk door grotere betrokkenheid van een publieke instantie bij het project. Tevens is het financieel rendement voor het bedrijfsleven verzekerd bij het zaken doen met publieke instellingen. De overheid heeft de mogelijkheid ervaring op te doen en de investeringsrisico’s zo beperkt mogelijk te houden. Een voorbeeld hiervan is een flexplek rotterdam project waarbij het bedrijfsleven in samenwerking met en in opdracht van een gemeente chemisch verontreinigde grond opruimt. Het belang van de gemeente is hierbij dat dit snel en goed gebeurt. Het bedrijfsleven ziet financieel perspectief in dit project. De gemeente zal het bedrijfsleven niets in de weg leggen om deze taak te verrichten, met andere woorden de ambtelijke molen zal het bedrijfsleven terwille zijn.
Vanzelfsprekend zijn niet alle publiek-private samenwerkingsverbanden succesvol. Teneinde overheidsdiensten beter beheersbaar te maken en te kunnen managen worden overheidsactiviteiten geprivatiseerd. Hierdoor privatiseren wordt veelal ook de samenwerking met andere organisaties eenvoudiger en beschikt men over de financiele instrumenten om winsten te gebruiken voor nieuwe investeringen. Tevens kan men effectiever en efficienter inspelen op maatschappelijke veranderingen.

Continue verandering

Gerelateerde afbeelding

Er is sprake van een continue verandering van activiteiten van organisaties waardoor de taakuitoefening sterk kan veranderen. Het omgevingsonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de taakomgeving van een organisatie. Voorbeelden van kansen en bedreigingen met betrekking tot de taakomgeving voor bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn: kansen • door vergrijzing van de bevolking zullen de ziekenhuizen veel nieuwe taken op zich gaan nemen bedreigingen • door stijgende kosten in de gezondheidszorg zullen keuzes worden gemaakt om bepaalde taken niet meer door ziekenhuizen te laten uitvoeren
Concurrentieomgeving Het derde deel van het extern onderzoek heeft betrekking op de con- concurrentieomgeving currentieomgeving. Organisaties hebben te maken met concurrerende.
organisaties, die invloed uitoefenen op de activiteiten van de eigen organisatie. Om inzicht te krijgen in de de kansen en bedreigingen vanuit de concurrentieomgeving zal een antwoord moeten worden gegeven op een aantal vragen:
Wie zijn de concurrenten? 2 Welke informatie over de concurrenten is nodig? 3 Wat is de intensiteit van de concurrentie? 4 Welke differentiële concurrentievoordelen bezit de organisatie op de verschillende markten?
Wie zijn de concurrenten? Om vast te stellen wie dè concurrenten zijn, is het noodzakelijk de grenzen van de bedrijfstak te definiëren. Een bedrijfstak is een verzameling ondernemingen, die gelijksoortige producten produceren vaak op basis van een gelijksoortige vergaderruimte rotterdam technologie. Gelijksoortige producten zijn in dit verband producten die in de ogen van de afnemers substitueerbaar zijn.
Er zijn twee benaderingen om de concurrenten in een bedrijfstak te identificeren: A Een afnemergerichte benadering Hierbij worden de concurrenten bepaald vanuit het gezichtspunt van de potentiële afnemer. De (potentiële) afnemer moet in zijn bestedingspatroon keuzes maken. Hierbij gaat het er niet alleen om een keuze te maken tussen de verschillende merken van een bepaald product, maar ook om een keuze aan welke producten het inkomen wordt besteed. Organisaties hebben meestal de eigenschap hun concurrenten op productniveau te zoeken. Specifieke Renault-modellen concurreren met specifieke Honda-modellen. Mogelijke concurrenten kunnen zich echter ook op andere niveaus bevinden. Zo kunnen automobielfabrikanten hun producten beschouwen als vervoermogelijkheid. Op deze manier concurreren zij niet alleen met andere autofabrikanten, maar ook met fabrikanten die andere mogelijkheden voor vervoer aanbieden. Een ander element dat een rol speelt is dat consument een beperkt inkomen heeft en altijd keuzes zal moeten maken voor de richting van aanwending van zijn inkomen. Dit betekent dat automobielfabrikanten ook concurreren met andere duurzame gebruiksgoederen.

Een belangrijke impuls

Gerelateerde afbeelding

Een belangrijke impuls voor een verbetering van de economische situatie geeft de regering door extra middelen uit te trekken voor investeringen. In de toekomst moeten miljarden uitgetrokken worden voor infrastructuurprojecten en bodemsanering.
Een mogelijke oplossing van het structurele probleem van de werkgelegenheid kan ook gevonden worden in het (meer) bevorderen van deeltijdbanen of flexibilisering van arbeidspatronen en een (gedeeltelijke) overgang naar een vierdaagse werkweek. Door te kiezen voor een vierdaagse werkweek kan wellicht een structurele oplossing gevonden worden voor een massale werkloosheid. Bovendien zouden werknemers zich, door middel van een kortere werkweek, beter kunnen kwalificeren om daarmee de internationale race om de hoogste arbeidsproductiviteit vol te houden.
Aangezien Nederland een open economie kent en een groot gedeelte van haar nationaal inkomen uit handel met het buitenland verkrijgt, zijn ontwikkelingen op het internationale vlak zeer belangrijk. Op de toekomstige internationale ontwikkelingen heeft het nieuw gesloten GATTakkoord een belangrijke invloed. GATT staat voor: Genera! Agreement on Tariffs and Trade. De nieuw gesloten overeenkomst in december 1993 regelt onder meer hoe conflicten over handel in de toekomst worden opgelost. Het vernieuwde wereldhandelssysteem is begin 1995 in werking getreden. De naam van het GATT is ook veranderd in de naam World Trade Organization (wTo). De ratificatie van de overeenkomst flexplek rotterdam betreft 115 landen. Belangrijke stappen in de nieuwe overeenkomst zijn: • Er komt een Multilaterale Handels Organisatie (MHO). die bestuurd wordt door een ministersvergadering die minstens eens in de twee jaar bijeenkomt. Er komen dus geen ‘rondes’ meer. Een van de belangrijkste taken van deze organisatie is het beslechten van handelsconflicten. Omdat landen zich hebben verplicht hun wetgeving aan te passen aan het MHO, betekent dit dat zelfs wetten van landen aan het oordeel van de MHO kunnen worden voorgelegd. Deze toetsing is vergelijkbaar met de rol die het Europese Hof nu al heeft in de Europese Unie. • Een belangrijke bron van conflict is dumping (producten onder de kostprijs verkopen op een buitenlandse markt). Er zijn nu regels opgesteld hoe dumping moet worden vastgesteld en wanneer dumping strafbaar is.

Bevoegdheden van de Commissaris

Gerelateerde afbeelding

Bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin De belangrijkste bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin betreffen: de vertegenwoordiging van de provincie in en buiten rechte (art. 176 Provw); het bevorderen van de samenwerking tussen de in de provincie werkzame rijksambtenaren onderling en de samenwerking met het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen; het regelmatig bezoeken van de gemeenten in de provincie; de coördinatie van de voorbereiding van de civiele verdediging door de in de provincie werkzame rijksambtenaren, het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de flexplek rotterdam waterschapsbesturen; medebewindstaken op grond van diverse wetten.
Belastingen Op grond van de Provinciewet kan de provincie de volgende belastingen heffen: opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (art. 222 Provw); rechten voor: – het gebruik van provinciale bezittingen en werken (art. 223 Provw); – het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten (art. 223 Provw); – het hebben van voorwerpen op of boven grond of water voor openbare dienst van de provincie bestemd (art. 222c Provw).
2.5.2 Gemeenten Een opmerking vooraf: bij een vergelijking tussen de Provinciewet en de Gemeentewet valt op dat deze zowel qua inhoud als structuur sterk op elkaar lijken. Dit is niet toevallig: de wetten zijn in eenzelfde periode tot stand gebracht en de wetgever heeft met opzet de structuur van beide wetten op elkaar laten aansluiten.
Art. 132 Gw bepaalt dat de wet de inrichting van provincies en gemeenten regelt, alsmede de samenstelling en bevoegdheden van hun besturen. De organieke wet die hier wordt geëist, is voor de gemeente de Gemeentewet (Gemw). De eerste Gemeentewet dateert van 1851. Na een bestaansduur van bijna 150 jaar is deze wet in 1994 vervangen door een nieuwe Gemeentewet.
In deze subparagraaf komen achtereenvolgens aan de orde de bestuursorganen, de functionarissen en commissies die deze organen ondersteunen, de bevoegdheden van de bestuursorganen en het financiële beleid.
Bestuursorganen Volgens art. 6 Gemw is er in iedere gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders, en een burgemeester.
54 2 Staatsrecht algemeen
Raadsleden en raad De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente (art. 7 Gemw) en is dus zowel volksvertegenwoordiger als bestuursorgaan. De raad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 45 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De zittingsduur van de gemeenteraad is vier jaar. Om tot lid van de raad te worden gekozen, moet men aan de volgende eisen voldoen: ingezetene zijn van de gemeente, 18 jaar oud zijn, niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en Nederlander zijn, dan wel vreemdeling met in principe een verblijfstitel en een verblijfsduur van minimaal vijf jaar.

Nederlandse provincie

Gerelateerde afbeelding

Hoofdzaken van de Nederlandse staatsinrichting
Voor een goed begrip van de Nederlandse staatsinrichting is het uiteraard van belang om te weten wat het begrip ‘staat’ precies inhoudt en in welke vormen deze voorkomt. Het gezag binnen een staat wordt uitgeoefend door de regering, die ook weer verschillende vormen kent. Dit gezag is nodig voor het vastleggen en handhaven van de regels; om misbruik te voorkomen wordt de macht verdeeld over verschillende organen. De regels voor de samenstelling en taken van de met staatsgezag beklede organen én de regels waaraan deze organen zich bij de uitoefening van hun macht moeten houden, noemt men het staatsrecht.
Een staat is: een gemeenschap van mensen, gevestigd op een min of meer vaststaand grondgebied, die bereid is haar gemeenschappelijke normen voor de samenleving in regels vast te leggen en deze regels zo nodig door dwang te handhaven. Er is sprake van een stabiel en effectief gezag en de gemeenschap is internationaal als staat erkend. Bij het vaststellen van de regels wordt steeds gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van de individuen en anderzijds de grenzen die daaraan moeten worden gesteld, zodat de vrijheid van de één niet de ander in zijn bestaan belemmert. De gezagsuitoefening geschiedt door een organisatie.
De Staat der Nederlanden voldoet aan deze begripsomschrijving. Er zijn echter gemeenschappen die niet beschikken over een grondgebied en die niettemin als staat erkend zouden willen worden. Binnen Nederland is de R.M.S. (Republiek van Zuid-Molukken) nog steeds vergaderruimte rotterdam actief als een republiek zonder grondgebied. Ook de Koerden kunnen in dit verband worden genoemd als een volk met een eigen identiteit dat echter verspreid is over delen van Turkije en Irak. Daarnaast zijn er gemeenschappen die, hoewel ze beschikken over een eigen grondgebied toch geen staat vormen. Een Nederlandse provincie voldoet ongetwijfeld aan deze eis. Toch is er geen sprake van een staat omdat er geen sprake is van gezagsuitoefening in hoogste instantie. Evenmin is er sprake van internationale erkenning; ook een eis om een staat te kunnen vormen.

Een nieuwe wereld

Gerelateerde afbeelding

Vanaf vandaag werk ik met toewijding en met al mijn energie aan het tot stand komen van een nieuwe wereld. De belangrijkste troef is om mensen ervan bewust te maken dat het zo niet kan doorgaan en dat we anders met elkaar en met planeet aarde om moeten gaan. We kunnen niet ongebreideld blijven doorgroeien, zonder moeder aarde grote schade te berokkenen, waarmee we het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen. Nadat ik voor de zoveelste keer het beeld van mijn ouders in de Temple Church voor mijn geestesoog heb laten passeren, val ik in het bed met een slecht matras toch direct in slaap.
Na een typisch Engels ontbijt met scrambled eggs houd ik voor het hotel een taxi staande en laat me naar Heathrow Airport rijden. Londen ga ik nooit meer vergeten en zeker na gisteravond niet meer. In mijn portemonnee zit mijn toegangscode voor de website van Terra Nova, die ik morgen direct ga bezoeken. Na het inchecken verlaat het vliegtuig Londen om flexplek rotterdam precies half negen in de ochtend. Over ruim een uur land ik op Schiphol en zie ik voor het eerst in een maand Kathleen weer. Ik heb nog altijd last van een jetlag, waardoor ik boven de Noordzee mijn ogen sluit totdat de landing op Schiphol wordt ingezet. Eindelijk voel ik weer Nederlandse grond onder mijn voeten. Het lijkt wel of ik een half jaar ben weggeweest in plaats van ruim een week. Ik loop door de paspoortcontrole naar de bagageband en denk aan de afgelopen maanden en in het bijzonder aan wat er allemaal in de afgelopen week is gebeurd. Het is bijna niet voor te stellen dat dit allemaal toevallig op mijn pad is gekomen. Mijn leven is veranderd in een spannend jongensboek. Een onzichtbare hand heeft mij bij de arm genomen en mij op het juiste pad gezet. Eerst ben ik tot op de bodem afgebroken en langzaam word ik weer opgebouwd. Ik kom in Nederland terug als nieuw lid van het genootschap Terra Nova. Aan dit lot valt blijkbaar niet te ontsnappen. Als ik mijn bagage heb opgepikt, zie ik Kathleen al door het glas van de ontvangsthal staan en ik herken haar aan het suède jasje. Nadat ik de douane ben gepasseerd, geef ik Kathleen onwennig een knuffel. We zijn zolang samen geweest en toch voelt dit als de eerste afspraak met een blind date. In de koffiebar zie ik hoe mooi ze is en hoe ik het heb verkloot. Ik realiseer me hoe erg ik haar heb gemist en hoe graag ik wil dat het goed komt. Kathleen reageert gereserveerd op mijn enthousiasme. Alles heeft blijkbaar tijd nodig, maar het contact tussen ons is hersteld. Toch ben ik het gelukkige slachtoffer van een onbeschrijfelijk gevoel in mijn onderbuik dat me intens rustig en gelukkig maakt. Ik realiseer me dat ik als een man ben teruggekeerd die zijn plaats in de wereld heeft gevonden.

De ratio

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“Daarvoor heb je bij de geboorte je intuïtie meegekregen. Dit vermogen kun je inzetten bij het achterhalen van voor het oog onzichtbare informatie, waar we met ons logisch denken niet bij kunnen. Je voelt vanzelf of je in de huidige trein moet blijven zitten of dat je moet uitstappen. Dat is een heldere gedachte waarnaar je moet luisteren. De meeste mensen wantrouwen hun intuïtie, omdat de logica vaak ontbreekt bij de ingegeven keuzes. We zijn bang om slechts op basis van intuïtie beslissingen te nemen en als zwevers te worden gezien. Intuïtie is namelijk niet grijpbaar en doet voor veel mensen zweverig aan. In ieder geval vinden we het in onze westerse cultuur voor intelligente mensen geen uitgangspunt om beslissingen op te baseren. Wanneer we twijfelen, laten we ons denken meestal de oplossing creëren en slaan we onze intuïtie als raadgever over. De ratio heeft in de westerse wereld een te grote rol ingenomen. Succesvolle mensen nemen namelijk wel opvallend veel beslissingen op grond van hun intuïtie. Zij
hebben weet van de onzichtbare lucht die door het magische orgel blaast. Beslissingen die zijn genomen op basis van gevoel en intuïtie, blijken achteraf veelal superieur te zijn.” “Hoe zit dat precies met het overkoepelende, collectieve veld?” vraag ik. “Er is zoveel meer dat ons omringt dan wij tot op heden beseffen. Vorig jaar werd ik door de directeur van de Ramtha’s School of Enlightenment in Californië uitgenodigd. Dit is een spiritueel instituut dat al lange tijd bezig is met de vraag hoe je het intuïtief vermogen kunt ontwikkelen en de vierde dimensie praktisch kunt toepassen in je leven. Ze namen me mee naar een bedrijfsruimte rotterdam experiment in een weiland, net even buiten Los Angeles. Een groep van ongeveer honderd leerlingen moest een tekening maken en zich daarop volledig concentreren. Vervolgens kregen ze allemaal een blinddoek voor en werden alle tekeningen willekeurig aan het hek van een weiland vastgeniet. De geblinddoekte leerlingen gingen nu het weiland in op zoek naar hun eigen tekening. Een groot gedeelte van de leerlingen, in ieder geval veel meer dan je statistisch zou mogen verwachten, lukte het om geblinddoekt de eigen tekening te vinden. Er is blijkbaar een hele wereld om ons heen die we niet met onze primaire zintuigen kunnen ervaren, maar die toch bestaat. Zo is er een bekend wetenschappelijk experiment uitgevoerd met studenten. Ze kregen tweemaal een serie rekensommen te maken met dezelfde moeilijkheidsgraad. Voorafgaand aan de eerste serie rekensommen moesten ze tien minuten lang associaties maken met een professor. Voorafgaand aan de tweede serie rekensommen maakten ze tien minuten lang associaties met een secretaresse. De eerste serie rekensommen werd significant beter gemaakt. Blijkbaar kan de mens alleen al door vooraf te denken aan een professor ervoor zorgen dat de opgaven beter worden gemaakt. Door te associëren krijg je toegang tot een bepaald veld en een bepaalde kennis.”