De motivatie van mensen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hij zocht naar factoren die de motivatie van mensen in een organisatie versterken en factoren die welke tot ontevredenheid leiden. Hij kwam tot de conclusie dat wanneer niet voldaan wordt aan de lagere behoeften (fysiologische, zekerheid, acceptatie) er ontevredenheid ontstaat. Hij ging ervan uit dat ontevreden mensen niet gemotiveerd kunnen zijn. Erkenning, zelfonnvikkeling en tevens acceptatie zijn volgens hem motivatieversterkende factoren. Wanneer die afwezig zijn leidt dit echter niet tot ontevredenheid.
Douglas McGregor (1906-1964) ontwikkelde in 1960 in zijn boek The DouglasMcGregor human side of enterprise een benadering waarin hij nvee visies op de mens in de organisatie tegenover elkaar stelde, die hij theorie X en Y theorie x en Y noemde. Met theorie X gaf hij aan hoe de meeste organisaties in die tijd functioneerden. Deze doet sterk denken aan het Scientific Management. Met flexplek rotterdam theorie Y gaf hij zijn eigen visie op hoe mensen in een organisatie zouden moeten samenwerken. We willen erop wijzen dat de X-Y-theorie iets zegt over mensbeelden en niet over organisatiebeelden. In paragraaf 6.3.3 zal uitgebreid worden ingegaan op de X-Y-theorie.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde enkele revisionisten waaronder Kenneth Boulding, een theorie waarbij organisaties worden gezien als een systeem, dat wil zeggen een geheel van samenhangende delen. Alle activiteiten in organisaties hangen volgens deze theorie nauw met elkaar samen. Een ander belangrijk element uit de systeembenadering is dat organisaties in wisselwerking staan met de buitenwereld (de omgeving).
Zoals uit figuur 4.5 blijkt bestaat een systeem (een organisatie) uit een aantal met elkaar verbonden subsystemen (afdelingen). Indien het totale resultaat van alle subsystemen groter is dan de optelsom van hun individuele resultaten dan wordt er gesproken van synergie. Een systeem (organisatie) wordt bestuurd met behulp van informatie die wordt teruggekoppeld (feedback) naar de verschillende subsystemen (afdelingen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *