Medezeggenschap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het hebben van een uitdagende baan is voor veel medewerkers belangrijk en heeft een positieve invloed op hun motivatie. Medewerkers ondernemen hierdoor allerlei activiteiten en voelen zich (meer) betrokken bij het behalen van de organisatiedoelen. Eén aspect aan een uitdagende baan is de mogelijkheid die medewerkers hebben om beslissingen te beïnvloeden aangaande hun werk en de werksituatie in het algemeen. Onder medezeggenschap kan worden verstaan de rechten en bevoegdheden waarover medewerkers kunnen beschikken om invloed uit medezeggenschap te oefenen op de vaststelling, uitvoering en controle van het bedrijfsbeleid en de besluitvorming die daarop wordt gebaseerd. De flexplek huren eindhoven medezeggenschap is enerzijds vertaald in een indirecte medezeggenschap door middel van ondernemingsraden. Deze medezeggenschap wordt uitgeoefend via gekozen vertegenwoordigers binnen de organisatie. Anderzijds is deze medezeggenschap vertaald in directe medezeggenschap door middel van werkoverleg.
Ondernemingsraden In de Wet op de ondernemingsraden uit 1950 was vooral de communicatieve functie opgenomen. Deze was er met name op gericht dat de on- Wet op de ondernemingsraden dernemingsraad een orgaan moest zijn voor overleg tussen de werknemers en de werkgevers. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn in de Wet op de ondernemingsraden van 1979 aanzienlijk uitgebreid. De medewerkers hebben een sterkere positie gekregen in bestuurs- en beleidsaangelegenheden. In 1982 en 1984 is de Wet op de ondernemingsraden met betrekking tot kleine organisaties en het verstrekken van financiële informatie aan de ondernemingsraad gewijzigd. Binnen de wet wordt een verschil gemaakt tussen ondernemingen met 35-99 werknemers en ondernemingen met 100 of meer werknemers. Aan de ondernemingsraad binnen de eerste categorie van ondernemingen worden minder bevoegdheden toegekend (in het vervolg wordt uitgegaan van de regeling die betrekking heeft op ondernemingen met 100 of meerwerknemers).
Een onderneming in de zin van de wet is elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. Het is daarbij niet van belang of de desbetreffende flexplek huren maastricht organisatie het maken van winst als doel heeft. De overheid is echter uitgezonderd van de werking van de Wet op de ondernemingsraden. Wel kan worden opgemerkt dat de bij de overheid geregelde medezeggenschap en beroepsmogelijkheden vergelijkbaar zijn met die van de ondernemingen. Bij de samenstelling van de ondernemingsraad moet gezorgd worden dat de vertegenwoordigers gekozen zijn als een dwarsdoorsnede van de gehele organisatie. Dit houdt in dat wat breedte en diepte van functies betreft een representatieve vertegenwoordiging moet bestaan. Volgens de Wet op de ondernemingsraden worden de ondernemingsraad rechten op drie gebieden toegekend namelijk: een recht op informatie en overleg; 2 een adviesrecht; en 3 een instemmingsrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *